TOP ocenenie získal v kategórií Aktívny mládežník 2022

Jana Sabová

Janka je človek, ktorý sa zapája do viacerých aktivít v rámci svojho voľného času nielen ako členka Parlamentu mladých mesta Vrbové ale taktiež aj v rámci školy na Trenčianskej Univerzite A.Dubčeka, kde zastupuje hlas mladých v akademickom senáte. Zapája sa taktiež aj do projektového riadenia organizácie, kde zrealizovala taktiež svoje malé projektové zámery v rámci nadačných grantov. Janka je človek, ktorý príde s nápadom, predstaví ho, nadchne ostatných a zrealizuje ho do úspešného konca. Dobrovoľnčka srdcou i dušou, zúčastňuje sa všetkých podujatí, ktoré PMMV organizuje, pomáha aj ostatným. Môže byť príkladom pre ostatných mladých ľudí ochotných zapájať sa do verejného života. Počas podujatí je Janka taktiež prítomná ako zdravotníčka, kde zase zúžitkuje vedomosti zo školy. V rámci podujatí sa viackrát stalo, že pomohla deťom, animátorom s bolesťami krčnej chrbtice, chodidiel a pod. Cez voľné víkendy, ak nejaké sú, sa zase Janka ocitá na športoviskách v rámci školských aktivít, kde robí taktiež zdravotnícky dozor. Je to človek, od ktorého by si mohli mnohí mladí ľudia brať príklad.

Ocenení boli aj:

Tomáš Benkovič

Tomáš Benkovič, 23 rokov – predseda Mládežníckeho parlamentu mesta Šaľa, predseda občianskeho združenia Šaľania, študent na technickej fakulte vysokej školy. Vybudoval jeden z najúspešnejších mládežníckych parlamentov na Slovensku, v ktorom sú aktívne zapojení ľudia všetkých komunít a vekových kategórii, počnúc od detí, cez mládež, stredný vek až po seniorov. Od roku 2014 do roku 2018 bol predsedom žiackej školskej rady na strednej škole. V roku 2018 sa stal predsedom Mládežníckeho Parlamentu Mesta Šaľa a občianskeho združenia Šaľania, kde pôsobí doteraz.
Dlhé roky sa venuje práci s mládežou, motivuje ich k dobrovoľníckej činnosti a svojimi aktivitami vytvára z nášho mesta atraktívnejšie miesto pre kultúrne vyžitie.
Ďalej sa venuje aj:
– realizácii hromadných spoločensko-kultúrno-športových podujatí
– spájaniu všetkých vekových kategórii, pričom nechýba úcta a rešpekt k starším
– aktívnemu využitiu svojho voľného času uskutočňovaním a zapájaním sa do dobrovoľníckych aktivít
– tvorbe a účasti pri realizácii projektov komunitného významu
– organizácii programov neformálneho vzdelávania pre mládež
– riešení grantových schém a dotácii
– poradenstvu v oblasti práce s mládežou a deťmi /
– ľuďmi všetkých vekových kategórií, podnikania, tvorivých nápadov, tvorba reklám, propagácií a grafiky

Katarína Strýčková

Katarína Strýčková je členkou Mládežníckeho parlamentu mesta Púchov od roku 2018. Počas jej pôsobenia bola účastníčkou rôznych podujatí, vzdelávaní a v súčasnosti je už líderkou a samostatnou aktívnou členkou. Pôsobí ako organizátorka podujatí pre rodiny s deťmi napr. Deň rodiny, Halloween party, Mikulášske aktivity. Zapojila sa do organizovania dobrovoľníckych zbierok pre zdravotne znevýhodnených občanov nášho mesta, pre seniorov i pre deti z Centra pre deti a rodiny. V rámci dobrovoľníckych aktivít pravidelne zabezpečuje nákupy seniorom a ľuďom, ktorí nemajú možnosť si sami nakúpiť. Absolvovala školenie vedúcich DofE – Cena vojvodu z Edinburghu a v uplynulom roku si pod jej vedením prevzali ocenenie traja mladí ľudia, ktorí absolvovali bronzovú úroveň DofE. Je tiež lektorkou vzdelávaní, ktoré si Mládežnícky parlament pripravuje pre svojich členov a tiež lektoruje workshopy pre žiakov 8. a 9. ročníkov – Spoznaj sám seba na podporu výberu strednej školy. Počas leta spolupracovala s Centrom voľného času v Púchove ako dobrovoľníčka v denných táboroch a tiež pobytovom tábore. Je zodpovedná, otvorená a vždy ochotná pomôcť ostatným členom našej “parlamenťáckej: komunity.

Michal Salíni

Michal Sálini, je určite aktívny mladý človek svojou činnosťou a záujmom o mladých ľudí. Michal pochádza z Martina, kde vyštudoval Bilingválne gymnázium, aktuálne je študent medzinárodných vzťahov. V minulosti bol členom OZ MLadí pre Martin, kde získal mnoho skúsenosti v organizácii vzdelávacích podujatí, konferencií a v neposlednom rade dobrovoľníckych činností v blasti životného prostredia, tiež spolupracuje s parlamentom mladých v Martine na konferencii TEDx Youth. Cesta angažovanosti Michala Salíni ho zaviedla až k reprezentácii slovenskej mládeže v zahraničí ako Mládežníckeho delegáta SR v OSN. Skôr než Michal cestoval na prezentácie v New Yorku a na Klimatický summit v Egypte, reálne sa stretával s mladými ľuďmi a získavať informácie a podklady pre prezentácie v zahraničí a to, že je Michal je mladý človek, ktorý prezentuje reálne potreby, problémy a záujmy mladých svedčia jeho ďalšie aktivity. Spolupráca s delegátmi z iných krajín, vypracovanie odporúčaní pre slovenské inštitúcie, prednes prejavu v mene SR na tému detí, plánovanie spoločného projektu s českými delegátmi na tému 30 rokov SR a ČR v OSN,  šírenie povedomia o OSN, Agende 2030 a cieľoch udržateľného rozvoja medzi mládežou na Slovensku. Tiež mu nie je cudzia téma kritického myslenia a mentálneho zdravia, možnosti vyhľadávania pomoci. Michal pomáha nielen slovenským mladým ľuďom ale aj mladým zo zahraničia pri adaptácii začatí výučbového procesu v škole. Výnimočnosť Michala Salíni je v jeho time managemente – celý rad týchto aktivít stíha bez toho aby jeho výsledky stratili na kvalite.

Adam Hančák

Adam je aktívny už od čias základnej školy, ktorú vychodil v Brezne. Neskôr na strednej v Banskej Bystrici začal písať svoj aktívny príbeh. Bol v žiackom školskom parlamente, kde pre školu robil veľa aktivít. Dostal sa do Rady študentov mesta Banská Bystrica, ktorú neskôr istý čas aj viedol. Aktívne sa zapájal do HugDay v Banskej Bystrici. V spolupráci s organizáciou CKO spolupracoval na predvolebných diskusiách. Keď odišiel na vysokú školu do Čiech, na mladých v BBSK nezanevrel, práve naopak začal získané skúsenosti prinášať “domov”. Dnes sa venuje opäť Rade študentov mesta BB, ktorú sa s inými aktívnymi mládežníkmi snaží postaviť opäť na nohy, pretože už tento rok ma 10.výročie. Jeho odhodlanie prinášať nové veci si všimli viaceré organizácie, s ktorými je Adam v aktívnom kontakte.

Tamás Csanda

Tomáš je absolventom Gymnázia P. Pázmáňa s vjm v Nových Zámkoch. Maturoval pred dvoma rokmi. Počas svojho štúdia bol aktívnym členom, neskôr predsedom žiackeho parlamentu (ŽP). Bol iniciátorom trojdňového školenia pre všetkých členov ŽP. Svojím netradičným a inovatívnym prístupom zorganizoval namiesto klasického plesu pre žiakov akúsi hybridnú formu zábavného večera. V spolupráci s občianskym združením Kultúrkorzo bol iniciátorom prvého rooftop koncertu na streche školy. Bol jedným zo zakladateľov a členom mestského žiackeho parlamentu. Po maturite bol prijatý na žurnalistiku v Bratislave, je naďalej aktívnym členom aj vo vysokoškolskom prostredí, aj v rodnom meste Nové Zámky. Doteraz je moderátorom a pomocníkom pre miestnu televíziu NZTV. Je spoluorganizátorom viacerých táborov a podujatí.
Za svoje aktivity a výsledky bol ocenený aj pamätnou medailou Sv. Gorazda Ministerstvom školstva SR v marci 2022 a je viacnásobným oceneným primátora mesta Nové Zámky a predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Denisa Petrová

Je to aktívna, angažovaná, uvedomelá študentka, ktorá naplno využíva všetky možnosti na rozvíjanie kompetencií potrebných pre život v 21. storočí. Sama si vyhľadáva a aktívne sa zúčastňuje rôznych školení, webinárov, ktoré potom aktívne využíva pri práci s ostatnými študentami na pôde školy, ale aj mimo nej. Zapája sa teda nielen do aktivít školy, ale ale aj mesta. Je predseda Školského parlamentu (predtým Žiackej školskej rady), predseda Mladých filantropov, spolupracuje spolu s neformálnou skupinou akou Školský parlament je s Komunitnou nadáciou mesta Bardejov. Píše, obhajuje a realizuje projekty pre školu cez klub darcov, programy Deti a mládež cca. za 2 roky 8 úspešných projektov, venuje sa rozvíjaniu myšlienky dobrovoľníctva na škole (množstvo aktivít : Trojgeneračné puto, program seniori, Unicef – škola priateľská k deťom, dobrovoľné zbierky (pomoc Ukrajine 3x, deťom v Afrike – nákup výživovej pasty, materálne pomoc soc. znevýhodneným, pečenie báboviek pre nemocnicu, aktivity pre spolužiakov zamerané na enviromentálne témy, kritické myslenie, mediálnu gramotnosť, vystupovanie na udalostiach spojených s kultúrnym programom na nánmestí v Bardojeve pre komunitnú nadáciu mesta – prejav za študentov k 17 novembru, reflexia celospoločenských tém, natáčanie videa k 17. novembru, demokracii, úspešné zapájanie sa do písania esejí na rôzne celospoločenské témy, udržiavanie židovského kultúrneho dedičstva a 3. miesto na medzinárodnej súťaži v Bulharsku – Kto zachráni jeden život, zachráni celý svet.
Sama si vyhľadáva a aktívne sa zúčastňuje rôznych školení, webinárov, ktoré potom aktívne využíva pri práci s ostatnými študentami na pôde školy, ale aj mimo nej. Zapája sa teda nielen do aktivít školy, ale ale aj mesta. Je predseda Školského parlamentu (predtým Žiackej školskej rady), predseda Mladých filantropov, spolupracuje spolu s neformálnou skupinou akou Školský parlament je s Komunitnou nadáciou mesta Bardejov. Píše, obhajuje a realizuje projekty pre školu cez klub darcov, programy Deti a mládež cca. za 2 roky 8 úspešných projektov, venuje sa rozvíjaniu myšlienky dobrovoľníctva na škole (množstvo aktivít : Trojgeneračné puto, program seniori, Unicef – škola priateľská k deťom, dobrovoľné zbierky (pomoc Ukrajine 3x, deťom v Afrike – nákup výživovej pasty, materálne pomoc soc. znevýhodneným, pečenie báboviek pre nemocnicu, aktivity pre spolužiakov zamerané na enviromentálne témy, kritické myslenie, mediálnu gramotnosť, vystupovanie na udalostiach spojených s kultúrnym programom na nánmestí v Bardojeve pre komunitnú nadáciu mesta – prejav za študentov k 17 novembru, reflexia celospoločenských tém, natáčanie videa k 17. novembru, demokracii, úspešné zapájanie sa do písania esejí na rôzne celospoločenské témy, udržiavanie židovského kultúrneho dedičstva a 3. miesto na medzinárodnej súťaži v Bulharsku – Kto zachráni jeden život, zachráni celý svet.
Organizovala simulované voľby, vymýšla aktivity pre spolužiakov retro deň, deň masiek, organizovanie drobných potešení pre seniorov – spolupráca s ošetrovateľským a soc. centrom In Vita Zborov, Mikuláš pre škôlku a seniorov, balíčky šťastia, 18. Imatrikulácia prvákov, Farebný týždeň- podpora multikulturalizmu, inakosti.
aktivity na ktorých sa podieľa, iniciuje vedú k aktívnemu a efektívnemu tráveniu voľného času našimi študentami, posilňujú vzájomnú spoluprácu, angažovanosť, vedú k rozvíjaniu a posilneniu demokratického povedomia, kritickému mysleniu, reflexii celospoločeských udalostí, prepájaniu minulosti a súčasnosti, reflexii odkazu minulosti. Angažuje aj mladších študentov pri písaní projektov, do ktorých sa zapájame ako škola, vzhľadom na to, že sa nám ich aj podarí obhájiť, môžu sa spolužiaci angažovať. Naši študenti sa tak cez komunitnú nadáciu, Mladých filantropov zapájajú nielen do školských aktivít, ktoré reálne navrhujú a realizujú, ale aj do aktivít mesta .

Peter Haľko

Aktívny predseda a dlhoročný clen sk.parlamentu, clovek s vlastnym nazorom a kritickym myslenim, snazi sa vidiet problémy a hladat riesenia, oblubeny v kolektive, najma on ma v sprave instagram sk.parlamentu, informuje o nasich akciach, ci roznych eventoch, svetovych dnoch, je aj clovekom s moralnymi hodnotami, ktore nezije len v sukromi,ale v beznom živote, je dobrovoľníkom v priprave pre birmovancov, ochotny pomoct, poradit, pokojne riesi rozne situacie.vnima a tlmoci potreby a navrhy spoluziakov na stretnutiach parlamentu aj vedeniu skoly, prichadza s novymi napadmi na zlepsenie života spoluziakov a podiela sa aj na ich realizacii 😊, je aj velmi kvalitnym fotografom a vybornym studentom, ktory sa neuspokoji s talenom,ale pracuje na jeho rozvoji.

Cyril Potocký

Cyril je najaktívnejší člen Školského parlamentu, je zároveň jeho predsedom, je členom Rady školy pri SOŠt, zostavuje modely lietadiel, účastní sa súťaží s celoslovenským a mimoštátnym významom (obhájil titul Majster Slovenska 2021) a iné. Pôsobí ako dobrovoľný hasič, spieva v spevokole, je veľkým prínosom pre obec Ľubotice v kultúrnych a dobrovoľníckych aktivitách. Cyril reprezentuje školu na súťažiach, workshopoch, stmeľuje školský parlament, zabezpečuje technické potreby školských akcií a bol spoluautorom úspešného školského projektu ŽŠR/ŠP “Oddychovka”v grantovej výzve Zlepšimeto!2021, kde sme získali financie na zriadenie a materiálne vybavenie oddychovej a workshopovej zóny pre žiakov školy (vyrábali sme nábytok vlastnoručne). Má záujem o spoločenské dianie, zaujíma ho politika, podieľa sa na súťaži Euroscola (zasadnutia mládežníckeho Europarlamentu). Cyril je členom Rady školy pri SOŠ technickej, Volgogradská 1, Prešov, zostavuje modely lietadiel, účastní sa súťaží s celoslovenským a mimo štátnym významom (obhájil titul Majster Slovenska 2021) a iné. Pôsobí ako dobrovoľný hasič, spieva v spevokole, je veľkým prínosom pre obec Ľubotice v kultúrnych a dobrovoľníckych aktivitách. Cyril reprezentuje školu na súťažiach, workshopoch, stmeľuje školský parlament, zabezpečuje technické potreby školských akcií a bol spoluautorom úspešného školského projektu ŽŠR/ŠP “Oddychovka”v grantovej výzve Zlepšimeto!2021, kde sme získali financie na zriadenie a materiálne vybavenie oddychovej a workshopovej zóny pre žiakov školy (vyrábali sme nábytok vlastnoručne). Má záujem o spoločenské dianie, zaujíma ho politika, podieľa sa na súťaži Euroscola (zasadnutia mládežníckeho Europarlamentu). Pracuje dobrovoľne v komunite – v obci Ľubotice, nezištne pracuje ako predseda ŠP a je nápomocný vedeniu školy, je člen Rady školy za žiakov, zlepšuje život žiakov SOŠ technická, Volgogradská 1, Prešov.

Gabriel Sarkovics

Je mladý aktívny a dobrodružný maturant. Množstvo jeho aktivít je obdivuhodné. Dobrovoľne pomáha ukrajinským odídencom. Niekoľko krát do týždňa trávi hodiny na Košickej vlakovej stanici a koordinuje odídencov z Ukrajiny. Podieľa sa na organizácii rôznych spoločenských a športových podujatí organizované Košickým samosprávnym krajom, Radou mládeže Košického kraja, neziskovou organizáciou Active life, Mestom Košice. Pomáha zachraňovať staré odrody jabĺk v Sadoch Vihorlatu. Bol dobrovoľníkom na EYOF – Európskom olympijskom festivale mládeže v Banskej Bystrici, Majstrovstvách Európy v malom futbale v Košiciach, na prvom prekážkovom behu so psom na Slovensku na Aponi Dog race 2022. Popri tom všetko sa stíha venať atletike, navštevuje športové poduajtia na ktorých sám prekonáva seba samého a dosahuje skvelé umiestnenia. Aby toho nebolo málo vypomáha v kaviarni. Je držiteľom striebornej ceny Vojdodu z Edinburgu DofE.

Aktívne pôsobí v Školskom parlamente na Gymnáziu Šrobárová a taktiež v Študentskom parlamente Košického kraja, kde dokonale napĺňa svoju úlohu a je výraznou postavou oboch parlamentov. Svojou aktívnosťou, úsmevom a vždy pozitívnou energiou pôsobí ako vzor nielen pre svojich rovesníkov. Keby mohol tak pomáha priateľom a známym 24 hodín 😉