Top ocenenie získal v kategórií Top subjekt, neformálna skupina 2020

Združenie mladých farmárov na Slovensku – ASYF je mimovládna organizácia, ktorá vyvíja svoje aktivity už od októbra roku 2008. Hlavným cieľom Združenia mladých farmárov na Slovensku je najmä zastaviť nepriaznivý trend vo vývoji vekovej štruktúry farmárov.Ďalšími cieľmi Združenia sú: odovzdávanie informácií mladým farmárom, ich vzdelávanie, koordinácia ich činností a ich zastupovanie na národnej úrovni, presadzovanie nástrojov, ktoré uľahčia začatie podnikania mladým farmárom v poľnohospodárskom sektore, umožniť viesť diskusie a výmenu skúseností medzi mladými farmármi v celej Európe.
Medzi najzaujímavejšie projekty Združenia patrí Deň mladého farmára, Food Chain Management – European Experiences and Local Solutions, Potraviny a Tradície – Mladí farmári v globalizovanom svete. Združenie tiež organizuje semináre a konferencie, zúčastňuje sa diskusií a pracovných stretnutí na rôznych fórach.


Ocenení boli aj:

Obecný mládežnícky parlament Heľpa

Obecný mládežnícky parlament vytvára priestor pre mladých ľudí v malebnej horehronskej dedine Heľpa. Ich aktivity však nie sú určené iba mladým ľuďom, čím dokážu spájať všetky generácie v obci. Za úspešné aktivity možno radiť letné kino či vedomostné kvízy, ale členovia parlamentu dobrovoľníčia aj pri obecných aktivitách, kde podávajú pomocnú ruku. Pomocou aktivít prispieva k zapájaniu mládeže do miestnych aktivít, ale pomáha vytvárať či zlepšovať vzhľad mladých na horehroní.

Občianske združenie Silnejší Slabším

Občianske združenie Silnejší slabším je zamerané na pomoc znevýhodneným občanom so zdravotnými postihnutiami, materiálnymi problémami, ktorí sa nachádzajú v zložitých životných situáciách. Pomáhajú aj jednotlivcom, ktorí sa ocitli v zlej sociálno-ekonomickej situácii. Hlavnou cieľovou skupinou sú deti a mládež z detských domovov, domovov sociálnych služieb, deti zo sociálne slabších rodín, ale aj deti z bežných rodín. Ich vzájomnými aktivitami medzi jednotlivými skupinami je búrame predsudkov a učenie sa jeden od druhého. Ďalšou úlohou OZ je aj zapájanie znevýhodnených občanov do kolektívov so zdravými ľuďmi. OZ Silnejší Slabším organizuje pre svoje skupiny rôzne voľnočasové aktivity, či sú to už športové, kultúrne, tvorivé dielne viď zábery z aktivít. Taktiež sa jednotlivé skupiny zapájajú do aktivít mestských častí v meste Trenčín a dvoch obciach Adamovské Kochanovce a Chocholná Velčice. Realizujú aj dlhodobejšie, týždňové pobyty v prírode, kde spoločne trávia voľný čas zdraví, ale aj znevýhodnení. Na tieto aktivity sa snažia pozývať hostí, ktorí ich motivujú a spoločne im odovzdávajú praktické skúsenosti.

Parlament mladých mesta Vrbové

Parlament mladých mesta Vrbové pôsobí na území mesta už od roku 2008, kedy nadobudli platnosť stanovy občianskeho združenia. Za 12 rokov fungovania, mladí ľudia, dobrovoľníci tohto združenia pripravili rôzne kultúrne, športové podujatia nielen pre občanov ich mesta ale i širokého okolia. Organizujú populárne denné i pobytové tábory pre deti, aktívne spolupracujú s podobnými organizáciami nielen na území nášho kraja, ale taktiež aj v rámci partnerských organizácii v Českej republike, Poľsku. Aktívne sa mladi spoločne zapájajú do písania grantových projektov na zlepšenie verejných priestranstiev, na detské a mládežnícke aktivity, ktoré pripravujú vo svojich priestoroch. Mládežníci si svojpomocne skrášlili vypožičané priestory, kde organizujú movie nighty, tvorivé dielne, piatkové čajíky so spoločenskými hrami, besedy s cestovateľmi a stretnutia s mladými. Snažia sa pomáhať pri zakladaní iných mládežníckych parlamentov a organizácii v rámci kraja.

OZ Mladí ľudia a život

Projekt rovesníckej prevencie OZ Mladí ľudia a život funguje už od roku 1999. Reštrukturalizáciou aj zmenou vedenia prešlo v roku 2013 a od vtedy je silným partnerom základných aj stredných škôl (nie len) v Košickom kraji. V posledných rokoch spravili v prieme 100 besied na rôzne témy. V ich podaní ide o zaujímavú debatu na vysoko odbornej a originálnej úrovni. Venujú sa duševnému zdraviu, partnerským vzťahom, látkovým a nelátkovým závislostiam, životnému štýlu, gynekológii a antikoncepcii, násiliu a šikane, pohlavne prenosným infekciám a téme HIV/AIDS.

Okrem besied organizujú rôzne kultúrno – spoločenské podujatia, ktoré vhodne vypĺňajú čas mladým ľuďom v Spišskej Novej Vsi a okolí. Špecifikom je, že tieto podujatia sú bez alkoholu. Deň tanca, Novoveské sídliská, Mesto plné detí, Lepšejší deň či Deň študenstva sa tešia veľkému úspechu a pravidelné “vypredávajú” námestia, sídliská či Kultúrny dom.

Všetko čo sme opísali organizujú, resp. besedy moderujú mladí ľudia – stredoškoláci zo Spišskej Novej Vsi, vedení o niečo staršími kamošmi. Partia z tohto združenia je dôkazom toho, že keď sa chce dá sa všetko a že aj mladí ľudia môžu robiť svet lepšejším.

Mládežnícky parlament mesta Šaľa

Mládežnícky parlament mesta Šaľa je skupina mladých ľudí, ktorí organizujú akcie pre mládež v meste Šala, bol vytvorený mládežou a je určený pre mládež vo vekovej kategórií od 0 do 30 rokov. Ich cieľom je organizovať akcie v meste a oživenie kultúrneho a spoločenského života najmä mládeže v Šali. Zameriavajú sa predovšetkým na hudobné a športové aktivity, aby sa mládežníci v Šali mohli nie len zabávať, ale aj športovať a vychutnávať si „najbezstarostnejšie“ roky svojho života.
Členovia parlamentu sú mimoriadne aktívny a pravidelne sa zúčastňujú aj regionálnych stretnutí, kde sa rieši problematika práce s mládežou či propaguje občiansky aktivizmus mládeže. Vždy veľmi ochotne pomôžu.

Občianske združenie ArtEst

V Občianskom združení ArtEst sa stretáva hendikepovaná mládež už skoro pätnásť rokov, od roku 2017 ako domov sociálnych služieb ambulantnou formou. Prostredníctvom umeleckého vzdelávania sa tomuto združeniu darí úspešne rozvíjať talent u ľudí s Downovým syndrómom, mládeže s autizmom či inými mentálnymi znevýhodneniami. Dôkazom je aj Sociálne divadlo Hopi hope, účinkovanie v divadle má výrazne pozitívny vplyv na rozvíjanie rečových schopností, podpora sebahodnotenia, sebaprezentácie, motivácie a organizačných schopností. Súčasťou našej výchovy je aj ručná práca, výroba dekoračných a praktických predmetov, výrobkov, šitie, vyšívanie. Pre mentálne hendikepovaných mladých ľudí po ukončení školskej dochádzky je ťažké sa zaradiť do bežného života, uplatniť sa v spoločnosti, či nadobudnuté vzdelanie ďalej rozširovať. Ich snaha končí doma s poberaním invalidných dôchodkov, alebo umiestnením do veľkokapacitných ústavov a domovov sociálnych služieb.
Za hlavný prínos organizácie v oblasti vzdelávania mladých považujeme skutočnosť, že dávajú možnosť mentálne hendikepovaným rozvíjať svoj talent v oblastiach hudby, výtvarnej výchovy, divadla, filmu, literárnych aktivít. Mentálne hendikepovaní ľudia združení okolo o.z. ArtEst by inak nemali možnosť rozvíjať svoj talent v rámci bežných Základných umeleckých škôl. Veľmi dôležitým projektom nominovanej organizácie je Sociálne divadlo Hopi hope, ktoré pravidelne hráva na akciách a podujatiach pre verejnosť, súťaží s neprofesionálnymi divadlami zdravých hercov, občas aj víťazí. Organizácia tak dáva možnosť mentálne hendikepovaným stať sa plnohodnotnými členmi spoločnosti. Nominovaná organizácia sa snaží byť verejnosti čo najviac na očiach, preto v Košiciach pôsobíme v rámci kultúrnospoločenského centra Mestskej časti Košice – západ, kde je ich divadelná skúšobňa; tak prispieva k inklúzií vylúčených spoločnosti. Organizácia je od svojho počiatku budovaná ako zariadenie tzv. rodinného typu. Zatiaľ čo v oblasti sociálnych služieb naďalej štát podporuje hlavne veľké centrá s 60 a viac klientmi; proces deinštitucionalizácie (zmenšovania) prebieha pomaly, ArtEst nikdy neprekročil magickú hranicu 20 ľudí; pri zvýšenom záujme klientov radšej otvorili v roku 2018 novú prevádzku.
Organizácia pomáha svojim klientom uvedomiť si ich vlastnú hodnotu, pracuje nielen na zlepšení ich fyzických a pohybových vlastností, ale aj zvyšovaním ich sebavedomia a schopnosti čo najnezávislejšieho života. Netvrdíme, že všetci hendikepovaní by mali mať divadlo, tvorivú dielňu, či natáčať filmy, každý z nich má ale právo nájsť si svoj zmysel života a realizovať sa v oblasti, ktorú miluje. Tým že svojim divákom ponúka vážne ale aj veselé; hlavne ale dospelé témy ukazuje, že mentálne hendikepovaní nie sú pre spoločnosť len príťažou, ale sú schopní aj dávať. Organizácia v minulosti spolupracovala aj s ďalšími vylúčenými skupinami ako sú bezdomovci a Rómovia, k tejto spolupráci sa postupne vracajú. Každoročne ponúkajú svoje výrobky na vianočných trhoch a Košické vianočné trhy sa bez ich výrobkov už ani nerátajú 😉

Vráťme deti prírode

OZ Vráťme deti prírode sa prioritne zameriava na aktívne trávenie voľného času detí a mládeže. Pravidelne organizuje neformálne stretnutia na ktorých sa snaží odovzdať vedomosti, zručnosti a postoje v oblasti tímovej spolupráce, líderstvo, komunikácie a aktívnemu občianstvu. Pomocou hier a aktivít rozvíjajú v deťoch. zmysel pre tímového ducha, kolektívnu participáciu, potrebu pracovať v tíme a základne komunikačné zručnosti. OZ pravidelne organizuje aj rôzne dobrovoľnícke aktivity v enviro oblasti, kde učí deti a mládež dôležitosť ochrany životného prostredia. Zároveň pravidelne organizuje rôzne hravé workshopy, kde si môžu deti vyskúšať aj manuálnu zručnosť a zároveň získať nové vedomosti o odvetviach umeleckých štýlov. Počas roku 2020 mali v tzv. denných táboroch viac ako 80 detí. Zmysel táborov bol viacmenej zameraný na myšlienku „Spoznaj svoje okolie“. Použité fotografie sú z denného letného tábora, z workshopu „Ako môžem pomôcť svojmu okoliu“ , z projektu nadácie Tesco, výstup na hrad Strečno – historický deň.

Senica 2.0

Senica 2.0 = študenti, mladí ľudia a hlavne tí, čo majú záujem niečo zmeniť, pomôcť, a hlavne upgradnúť naše mesto na lepšiu verziu. 😉 Prečo byť v tíme Senica 2.0 Počul si už o Senica 2.0? Ak áno, všetko ide ako má. A ak náhodou nie, rozhodne čítaj ďalej. Pretože Senica 2.0 je odozva nás, študentov, mladých ľudí a hlavne tých, čo majú záujem niečo zmeniť, pomôcť, a hlavne upgradnúť naše mesto na lepšiu verziu. Sme partia ochotných, zodpovedných, veselých a vždy pripravených mladých ľudí, ktorí nechcú len sedieť doma. Čo ti môže priniesť členstvo v tíme Senica 2.0? Okrem trička a vrecka? Byť v tíme Senica 2.0 znamená nové možnosti, nové akcie, nové tváre, nové miesta na zdieľanie času s priateľmi či ľuďmi, ktorých vďaka 2.0 spoznáš. Navyše malá dávka zodpovednosti nikomu neuškodí. Ak sa pridáš do nášho tímu, neobanuješ. A čo vlastne robíme? – snažíme sa stretnúť raz do týždňa – na stretkách dohadujeme akcie, menšie i väčšie, rozdeľujeme úlohy, kontrolujeme ich plnenie a hlavne kecáme a zabávame sa – nielen vymýšľame akcie, ale pomáhame aj na iných akciách, iným organizáciám (Dog Day, Športový deň v Čáčove, Challenge Day,…) A čo nejaká odmena? Odmenou je radosť iných, pocit z dobre odvedenej práce, ale hlavne spokojnosť so sebou samým, že si spravil niečo pre druhých.

DELF, o.z.

DELF, o.z. je občianske združenie, ktoré sa už viac ako 10 rokov venuje práci s deťmi a mládežou. Pôvodne vznikla ako neformálna skupina mladých ľudí, ktorí organizovali voľnočasové aktivity pre mladých – lanové prekážky, airsoftové kempy a iné adrenalínové aktivity. Neskôr sa táto práca začala viac formalizovať a skvalitňovať. Pred 8 rokmi si DELF, o.z. so svojimi dobrovoľníkmi zobral pod záštitu aj prevádzku umelej lezeckej steny v Kontakt-mládežníckom centre nakoľko mali už skúsenosti s lezením. Postupom rokov sa vyprofilovala skvelá organizácia, ktorá spája širokú komunitu v našom meste a okrese. Lezecká stena sa stala veľmi populárnym miestom pre voľnočasové lezenie, ale aj pre výučbu dobrovoľníkov – lezeckých inštruktorov. DELF, o.z. prevádzkuje lezeckú stenu pre širokú verejnosť každý utorok až piatok v poobedných hodinách, realizuje individuálne aj skupinové lezecké výcviky (školy, neformálne skupiny) a organizuje rôzne sprievodné podujatia – lezecké súťaže, maratóny, nízkolanové prekážky alebo moderné spoločenské stolové hry. Výnimočnosť tejto skupiny je, že všetky aktivity sú zabezpečované mladými dobrovoľníkmi, ktorí tu odovzdávajú nielen svoj čas, ale sú pripravení aj učiť sa a prevziať zodpovednosť. DELF, o.z. formuje životy mnohých mladých ľudí a vďaka tejto práci ich učí sebadisciplíne, pokore a vytrvalosti.