Aktívny občan 2019

Home/Ocenení 2019/Aktívny občan 2019

Matúš Lukačovič

Matúš Lukačovič je mladý človek zapálený do rozvoja mesta, z ktorého pochádza a v ktorom aj žije. Hneď po škole dostal možnosť robiť pre Mesto Hlohovec, čoho sa chytil na 100% a robí tak už tretím rokom. Od začiatku vymýšľa inovatívne projekty a prichádza s rôznymi nápadmi. Okrem iného, sa nápady týkajú aj mladých ľudí v meste. Matúš koordinuje a stál pri vzniku 4 nasledujúcich projektov:
Prvým je nová iniciatíva Mladí ľudia Hlohovca, ktorá je zameraná práve na mládež a mladých ľudí od 15 do 29 rokov, pričom hlavnou úlohou je ich spojiť, vytvoriť im priestor na realizovanie svojich nápadov, na neformálne vzdelávanie a naučiť sa správne využiť svoj potenciál, a byť pritom prínosom nielen sebe, ale aj ľuďom okolo seba. Inšpiráciou mu boli iné mestá v SR a erasmus projekt v Gruzínsku, na ktorom dostal tento nápad.
Ďalším projektom je participatívne plánovanie verejných priestorov, v rámci ktorého zapájame verejnosť (aj mládež) do plánovania a tvorby priestorov, v ktorých žijú – sídliská, parky, námestia. Vďaka tomu môžu mladí ľudia priamo ovplyvniť budúcnosť verejného priestoru rovno pod svojim oknom. Takýmto procesom už prešlo viac ako 5 verejných priestorov a ďalšie sú na rade.
Participatívny rozpočet je projekt, ktorý umožňuje občanom priamo sa zapojiť do rozhodovacieho procesu o prerozdeľovaní časti financií z rozpočtu mesta. Zapojiť sa dá niekoľkými spôsobmi – navrhnutím občianskeho projektu (ktorý sami občania zrealizujú), zadania pre mesto (ktorý zrealizuje mesto) či hlasovaním za jednotlivé projekty a zadania. Verejnosť sa tak môže aktívne angažovať v plánovaní a realizácii verejných služieb či vo fungovaní samosprávy. V rámci tohto participatívneho rozpočtu sa snažíme osloviť a zapojiť aj mládež, aby prispela svojimi nápadmi k lepšiemu Hlohovcu.
Keďže Matúš bol pred 3 rokmi sám stážistom na Mestskom úrade v Hlohovci, tak mal snahu spustiť plnohodnotný stážový program určený pre študentov VŠ. To sa po dlhšej príprave podarilo uskutočniť v septembri 2019. Tento program umožňuje študentom rozšíriť oblasť svojho záujmu, spolupodieľať sa na chode úradu a získať praktické skúsenosti v rozličných oblastiach, ktoré sú súčasťou agendy mestského úradu v Hlohovci.
Matúš je pre Mesto svojim zanietením prínosom a inšpiráciou pre mnohých mladých ľudí.

Ocenení boli aj:


Ing.Silvia Štefániková

Silvia Štefániková ako koordinátorka pre prácu s mládežou aktívne pôsobí nielen v miestnej, regionálnej, ale aj národnej mládežníckej politike. Svoje získané poznatky a skúsenosti implementuje v Regionálnom centre mládeže. Ako aktívna lektorka i  facilitátorka   aktivít pre zástupcov žiackych školských rád základných a stredných škôl, koordinátorov práce s mládežou miest, detí z detských domovov, ale aj z domovov sociálnych služieb a iné skupiny. Rozvíja spoluprácu všetkých subjektov v oblasti práce s mládežou na území Trenčianskeho kraja nielen v diskusii, ale aj v reálnej praxi. Je autorka projektu Participácia v praxi, Spoza brány k politikom, Kraj a mestá spolu pre mladých, Democracy school, Studens parliaments for an active and competent Europe a iných.
Jej nápaditosti môžu byť zdrojom pomoci pri aktivitách pre deti a mládež. Kto ju pozná isto vie, že je to aktívny občan, ktorý je plný energie a zápalu pre vec  so zodpovednosťou v prospech mladých ľudí. Podporuje aktivity zamerané na podporu dobrovoľníckych činnosti. Je dobrým príkladom pre ostatných, ktorí pracujú s mladými ľuďmi v našom regióne.——————————————————————————————————————————
Mgr. Natália Zajacová

Natália Zajacová je  koordinátorkou žiackej školskej rady 12 rokov na Strednej odbornej škole pedagogickej v Turčianskych Tepliciach. Ako koordinátorka vychovala mnoho angažovaných mladých ľudí, ktorí sa venovali rozvoju spolupráce žiakov  s vedením školy, ale aj spolupráce na území mesta či obce, kde žili a žijú. Jej zapálenosť pre mladých ľudí   motivuje, povzbudzuje a  podporuje všetky dobré snahy mladých ľudí. Žiaci o nej hovoria, že je koordinátorkou na 110% a popri tom výbornou učiteľkou. Pretože vychováva budúce učiteľky svojim prístupom je živým príkladom ako sa má učiteľ zaujímať o tých, ktorí sú mu zverení. Sama hovorí, že je  doživotná študentka, ktorá sa neustále vzdeláva, aby mohla žiakom mladým ľuďom odovzdať čo najviac. Natália je príkladom nielen ako pedagóg, koordinátor, ale aj ako človek s veľkým srdcom, do ktorého sa vôjde každý mladý človek. jej výnimočnosť je v stope, ktorú nechala a necháva v životom  viac ako 120 členov žiackych školských rád, ktoré sa na škole vystriedali.

——————————————————————————————————————————

Renáta Pankiewicz

Príkladná občanka, ktorá  aktívne pôsobí v 3. sektore – líderka všetkých projektov občianskeho združenia Palikerav, ktoré spájajú komunity s menšinami a naopak. Svojou činnosťou prispieva k zlepšeniu života v komunite, podporuje verejnoprospešné aktivity v komunite a tiež aktivity mladých ľudí.Je zakladateľkou úspešného rómskeho festivalu ” Za Palikerav”, ktorý má dlhodobú tradíciu a vysokú každoročnú návštevnosť.

——————————————————————————————————————————

Mgr. Rastislav MrázMgr. Rastislav Mráz, poslanec mesta Trnava a Trnavského samosprávneho kraja. Od svojich mladých rokov sa zapájal do aktívnej práce pre deti a mladých ľudí, pričom je najviac aktívny s spoločenstve Tulipán, kde aj dnes pôsobí ako rodič. Je otcom troch detí. Vo vedení obce, samosprávneho kraja pôsobí ako volený zástupca, poslanec. Aktívne pracuje na projektoch, ktorých zameranie je na deti a mladých ľudí, ako Festival mladých rodín, Dobrovoľníci deťom.
Od vzniku Rady mládeže Trnavského kraja bol jeho prvým predsedom, pričom jeho pôsobením sa realizovali mnohé projekty, ako výstavba a prevádzka lanového centra v Trnave, cezhraničné projekty, kde sa podarilo zrealizovať aktivitu so zapojením mladých ľudí do dobrovoľníckych aktivít, 3 DNI PRE HRDINOV, kde išlo o maratón dobrovoľníckych aktivít mladých z Trnavského kraja. Samotné aktivity vymýšľali, prihlásili a realizovali mladí ľudia, ktorí sa svojou činnosťou takouto formou pomhli svojmu okoliu, komunite.
Je to osoba, ktorá sa okrem iných dôležitých oblastí venuje aj komunikácii s mladými ľuďmi a ich podpore. Je to osoba s morálnymi zásadami, ktoré sú príkladom pre život mládeže aj širokej komunity.
Ako poslanec mesta Trnava sa zasadzuje za presadzovanie záujmov mladých ľudí cez legislatívne návrhy ako aj návrhy na tvorbu dotačných mechanizmov pre oblasť práce s deťmi a mládežou.
Okrem uvedených projektov vďaka dobrovoľníckej práci dokáže so zapojením mladých ľudí pozitívne meniť život v  meste, ako aj v kraji. Presadzuje a presadil, zapojenie mladých ľudí do práce v komisiách samosprávy, Vie vypočuť mladých ľudí a spolu s nimi riešiť ich problémy aj ich očakávania.————————————————————————————————————————–
Matej Farky Farkalín

VEDIE A INŠPIRUJE MLADÝCH ĽUDÍ A NEPOZNÁ SLOVO NEMOŽNÉ. Predseda OZ Mladí ľudia a život. Združenie vzniklo a funguje preto, aby pomohlo mladým ľuďom pri získavaní kvalitných informácií z rôznych oblastí, ktoré sa týkajú ich života. Tie im poskytuje na besedách, ktoré sú vedené pre nich zaujímavým spôsobom. Okrem toho sa snaží organizovať voľno-časové podujatia. Rád sa venuje neformálnemu vzdelávaniu a práci s mladým ľuďmi a aj preto vedie Klub mladých v Spišskej Novej Vsi.

——————————————————————————————————————————-

PhDr. Iveta Tarabčáková

Pani Tarabčáková sa dlhodobo aktívne zasadzuje za systematickú podporu mládeže v Prešovskom kraji. Pracuje na na Odbore školstva PSK, rozumie potrebám mladých a ako bývalý pedagóg sa aktívne zasadzuje za to, aby hlas mladých v kraji bol vypočutý a že aj mladí majú mať možnosť participovať na verejnom živote. P. Tarabčáková pomáhala vytvárať Stratégiu PSK pre mládež, ktorá tak bola prijatá ako prvá na Slovensku na krajskej úrovni. P. Tarabčáková je členkou viacero medzirezortných pracovných skupín, ktoré sa týkajú štátnej politiky v oblasti mládeže,

——————————————————————————————————————————-

Ing. Martin Labudík

Martin Labudík ako projektový manažér aktívne pôsobí nielen v miestnej, ale aj regionálnej mládežníckej politike a jeho snahou je prispievať k zlepšeniu života v komunite. Svoje získané  skúsenosti a poznatky implementuje v mládežníckej organizácii Mladí pre Považskú, v ktorej je predsedom. Aktívne sa podieľa na príprave vzdelávacích aktivít v RMTNK. Svoje získané vedomosti sa snaží využívať na realizáciu vzdelávacích aktivít pre zástupcov žiackych školských rád stredných škôl, ale aj koordinátorov žiackych školských rád v rámci Trenčianskeho kraja a snaží sa ich  naučiť, ako môžu lepšie fungovať. Podporuje aktivity zamerané na podporu dobrovoľníckych činnosti. Martin z vlastnej iniciatívy začal organizovať jednu z väčších aktivít Rady mládeže Trenčianskeho kraja a to oceňovanie Dobrovoľníka roka Trenčianskeho kraja, v rámci ktorej sa snažil oceniť prácu v rôznych oblastiach.
Kto ho pozná isto vie, že je to aktívny občan, ktorý je plný energie a zápalu pre vec  so zodpovednosťou, ktorá sa u mladých len tak nevidí. Jeho nápaditosť môže byť zdrojom pomoci pri aktivitách pre deti a mládež. Snaží sa zviditeľňovať aktivity v prospech mladých ľudí na sociálnych sieťach.  Je dobrým príkladom pre ostatných mladých ľudí v našom regióne.——————————————————————————————————————————-


Mgr. Jana Verešpejová

Mgr. Janka Verešpejová je už dlhoročnou koordinátorkou ŽŠR na Gymnáziu sv. Moniky v Prešove. Pre mnohých koordinátorov, či koordinátorky je hlavnou prioritou dohliadať na správny chod žiackej školskej rady, no toto je pre pani učiteľku Verešpejovú len odrazový mostík. Ona sa totiž stará nie len o to, aby táto malá komunita iniciatívnych stredoškolákov mala prínos pre školu či spoločnosť, ale taktiež o to, aby sa v nej každý cítil užitočný a vypočutý. Vedie žiakov k tomu, aby sa nebáli povedať svoj názor, no učí ich, ako to podať spôsobom najlepším pre uši učiteľov a vedenia školy. Nielenže podporuje žiakov k vytváraniu akcií na ozvláštnenie školských dní, ale taktiež sa každej jednej zúčastní a podporí ich usporiadateľov a to aj v prípade neočakávaného neúspechu.
A ako trávi svoj bežný pracovný deň okrem vyučovania anglického jazyka a riadenia študentskej rady? Pomáha žiakom s informáciami ohľadom možnosti študovania v zahraničí na strednej, či vysokej škole, alebo si pokecá so študentmi na chodbe, kde sa snažia vyriešiť problémy každodenného stredoškoláka. A to nie je všetko. Taktiež vytvára priestor pre žiakov, ktorý sa chcú zdokonaľovať aj mimo školy. Sprostredkováva im možnosti neformálneho vzdelávania, deleguje ich na konferencie a advokuje za ich účasť na takýchto podujatia pred vedením školy. Jednoducho povedané, vytvára komunitu otvorenú mladým ľuďom, v ktorej sa môžu naplno rozvíjať.