Aktívny občan 2021

Home/Ocenení 2022/Aktívny občan 2021

TOP ocenenie získal v kategórií Aktívny občan 2021

Alžbeta Kanáliková

Prínos Alžbety Kanálikovej do radov dobrovoľníctva sa nedá nevšimnúť. To, ako dlhé roky zveľaďuje eRko- Hnutie kresťanských spoločenstiev detí v Žiline ale aj na celom Slovensku je dych vyrážajúce. Je lektorkou, vedie kurzy a popri svojom zamestnaní vysokoškolskej pedagogičky pracuje s deťmi, mladými ľuďmi pri pravidelných aktivitách a je neustále zapálenou a aktívnou. Viac ako 27 rokov vychováva mladých ľudí, ktorí sa sami následne venujú deťom. Svoju dobrovoľnícku činnosť začínala ako vedúca animátorov detského spoločenstva. Vďaka jej iniciatíve sa rozbehla v Žiline práca oblastného centra eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí. V čele oblastného centra pôsobila a naplno sa mu venovala viac ako 10 rokov. Následne 6 rokov pôsobila ako programový koordinátor celého územia. Už 6 rokov pôsobí ako člen predsedníctva eRka. Taktiež je dlhé roky členkou Pepo komisie eRka kde sa podieľa na tvorbe metodiky zameranej na prácu s deťmi a mládežou. Jej výnimočnosť je v obetavosti pre každého kto potrebuje pomoc. Má odvahu riskovať keď ide o dobro človeka. Betka, ako ju volajú jej mladí aj starší priatelia, je veľmi zodpovedná a empatická dobrovoľníčka. Jej zanietenie a naozaj stopercentný vklad do vecí posúva mladých ľudí, motivuje ich robiť veci lepšie, kvalitnejšie a najmä nevzdávať sa. Nezabudnuteľným je jej úsmev ktorý pozýva každého človeka aby sa zapojil a konal dobro. Podľa všetkých mladých v jej okolí je práve Betka v aktívnom živote absolútne ESO.

Ocenení boli aj:

Ján Okrajek

Jeho aktivity sa začali ešte počas štúdia na strednej škole v meste Považská Bystrica, kde sa zároveň stal aj členom mestského Študentského parlamentu. Participoval na množstve aktivít pre mladých ľudí a stal sa symbolom aktívneho mládežníka na svojej škole. Bol veľmi platným členom aj vo svojej žiackej školskej rade, čo sa následne odzrkadlilo aj v jeho záujme ďalej pokračovať v mládežníckej politike v obci Lysá pod Makytou, kde sa stal najmladším poslancom. Medzi jeho priority patrí zlepšenie verejnej dopravy vo svojej obci, skvalitnenie značenia jednotlivých miestnych častí, ale priorita ostáva hlavne pri zlepšovaní podmienok mladých ľudí v obci. Je neúnavným podporovateľom mládežníckych aktivít, vždy je ochotný podať pomocnú ruku, nie len ako poslanec, ale aj ako občan. Vo svojej obci tiež aktívne pracuje na vytvorení obecného parlamentu a nevynechá žiadnu dobrovoľnícku aktivitu, prostredníctvom ktorej sa môže zlepšiť život mladých v obci.


Peter Kováč

vojim projektom Peter pomáha zvýšiť záujem občanov mesta Levice o komunálnu politiku. Pod názvom Hlas mesta vyvíja online platformu na uľahčenie komunikácie medzi mestským zastupiteľstvom a občanmi. Na stránke hlasmesta.sk si občania môžu pozrieť, o čom sa na zastupiteľstve rokuje, podať sťažnosť, podnet či navrhnúť tému na diskusiu. Od známeho projektu Odkaz pre starostu sa Hlas mesta odlišuje predovšetkým tým, že je to živá, interaktívna platforma. Nejde teda iba o nahlasovanie problémových situácií, ale vytvára priestor na obojsmernú, vzájomnú komunikáciu, aj za pomoci sociálnych sietí, s cieľom šíriť informácie a uľahčovať realizáciu zmien pre občanov mesta. Tým posilňuje komunitu a pocit spolupatričnosti. Peter dal dokopy tím študentov, s ktorými vytvorili základný dizajn projektu.


Natália Vince

V roku 2021 ukončila 3-ročný výcvik v programe Adlerovske poradenstvo. Ide o individuálnu psychológiu nazvanú po zakladateľovi A. Adlerovi.
Od roku 2019 pracuje na Odbore školstva Úradu Košického samosprávneho kraja ako vedúca referátu metodiky a projektov s cieľom zvyšovať kvalitu stredoškolského vzdelávania v Košickom kraji. Aktívne sa však venuje aj psychologickému poradenstvu. Po svojom nástupe sa veľmi rýchlo zorientovala v situácií práce s mládežou v Košickom kraji. Že to bolo rýchle svedčí rok 2021 kedy sa najvýraznejšou mierou podieľala na vznik aktuálnej Koncepcie rozvoja práce s mládežou na území Košického samosprávneho kraja na roky 2021 – 2025(2030). Je líderkou pracovnej skupiny zástupcov organizácií pracujúcich s mládežou v Košickom kraji. Na pravidelných stretnutiach dbá na to aby sme sa spoločne posúvali vpred a napĺňali ciele stanovené v participatívne vytvorenej koncepcii, ktorá vznikala zdola. V spolupráci s partnerskými organizáciami sa jej podarilo zosieťovať a zapojiť širokú škálu odborníkov na prácu s mládežou ako aj samotnú mládež.
Koncepcia je nielen pracovníkmi v sektore považovaná za najlepšiu aká tu kedy bola. Preto jej všetkými 10 v Košickom kraji patrí titul Aktívny občan KSK v roku 2021 a do bodky a na 100% spĺňa kritéria pre danú kategóriu.
Natália jednoznačne spája komunitu a nerozdeľuje. Jej snahou je efektívne fungujúca medzisektorová spolupráca v Košickom kraji pre oblasť mládeže


Lenka Borková

Študuje grafiku na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Venuje sa sociálnej tématike, pomáhať ľuďom na okraji spoločnosti, hlavne ľuďom bez domova. Je koordinátorkou komunity Saint Egidio v Banskej Bystrici a usiluje sa o aktívny dialóg s lokálnou aj regionálnou samosprávou. Spolupracovala na kampani pri šírení manuálu pre ľudí, ktorí chcú pomôcť ľuďom bez domova s názvom “nenechajme ich zamrznúť”. Vo svojom voľnom čase mentoruje stredoškolákov a odovzdáva im svoje skúsenosti. Je súčasťou užšieho tímu Bystrickej kresťanskej platformy, ktorá usiluje budovať mosty medzi rôznymi komunitami a skupinami v meste.