Top ocenenie získal v kategórií Obec / mesto s najpriateľskejším vzťahom k mládeži 2020

Zaktivizovanie a spájanie mladých ľudí v Partizánskom prostredníctvom rôznych tvorivých a vzdelávacích aktivít a snaha o vzbudenie ich záujmu o veci verejné bolo ambíciou Jozefa Božika už od nástupu do funkcie primátora v decembri v roku 2010. V tomto duchu boli z jeho iniciatívy založené viaceré združenia, ako napr. Mládežnícky parlament mesta Partizánske, ktorý sa zároveň stal i jeho poradným a iniciatívnym orgánom, ale aj Združenie mladých mesta Partizánske či Žiacka školská rada, ktoré sa svojimi všestrannými aktivitami a zapájaním sa do kultúrno-spoločenského života snažia presadzovať a napĺňať potreby a záujmy mládeže v meste.
Rovnako bol významným podporovateľom činnosti a aktivít organizovaných Informačným centrom mladých v Partizánskom. Z pozície primátora mesta významne podporuje detský a mládežnícky šport, ako aj kultúru v oblasti folkloristiky a divadelníctva. V čase zhoršujúcej sa ekonomickej situácie bol v rámci zníženého platu primátora vytvorený Fond podpory detí, mládeže a seniorov za účelom podpory ich aktivít.
Pre žiakov a študentov základných a stredných škôl bol vytvorený Fond podpory tematického vzdelávania, ktorý umožňuje žiakom a študentom vycestovať a zážitkovým vzdelávaním získať nové informácie o histórii, ale aj o prírodných vedách.


Ocenení boli aj:

Obec Ľubeľa

Na prvý pohľad malá liptovská obec s 1 200 obyvateľmi, kde štvrtinu tvoria mladí ľudia do 30 rokov. Obec, ktorá má participatívnym spôsobom za účasti mladých i dospelých občanov žijúcich v obci vypracovanú a miestnym zastupiteľstvom prijatú Koncepciu práce s mládežou na roky 2020-2027 aj zriadený mládežnícky parlament, ktorý zastupuje mladých ľudí pre vedením obce a obhajuje záujmy mládeže. Súčasťou Koncepcie je aj akčný plán na 2 roky, ktorý zahŕňa aktivity zamerané na skvalitnenie života mladých ľudí v obci. Vedenie obce s p. starostom Erikom Gemzickým sa všestranne venuje otázkam života mladých ľudí. Podporuje mládežnícke divadlo, športové aktivity, kultúrne podujatia mladých ľudí. Vytvára priestor na stretávanie sa, aktivizácií a organizovanie mládežníckych záujmových aktivít. Rieši aj potreby mladých rodín budovaním detských ihrísk, či bezpečnosti na cestách. Obec tiež pravidelne organizuje verejné zhromaždenia, kde svoje plány konzultuje s obyvateľmi. Vedenie obce Ľubeľa má priateľský vzťah k mládeži, ktorá je súčasťou celej obecnej liptovskej komunity.

Mesto Banská Bystrica

Mesto Banská Bystrica je študentské mesto. Niet divu, že v ňom už 8 rokov funguje Rada študentov mesta Banská Bystrica ako poradný orgán primátora mesta. Mesto spolu s Radou podporujú mládežnícke aktivity, vytvárajú priestor a príležitosti pre mladých ľudí a sami organizujú rôzne aktivity pre mladých ľudí v meste. Mesto dokonca vytvorilo aj komisiu športu, voľného času a mládeže, kde finančne podporuje organizácie, ktoré sa venujú deťom a mládeži na území mesta. Pri aktivitách Rady študentov mesta vždy aktívne samospráva spolupracuje, pomáha pri realizácií a tiež pri vyhodnotení. Počas spolupráce s mestom sa ešte nestalo, aby sa krajské mesto otočilo mládeži chrbtom. Vďaka patrí vedeniu mesta, úradníkom a tiež poslancom.

Obec Lendak

Lendak je malá obec, ktorá leží v severozápadnej časti Popradskej kotliny a ktorá má v súčasnosti skoro päť a pol tisíca obyvateľov. V posledných rokoch je vzorom angažovanosť sa voči deťom a mládeži, nakoľko sa venuje podpore detí a mladých ľudí, prostredníctvom organizácie eRKo, spolupodieľaním sa na projektoch a aktivitách, akými sú stretká, tábory alebo túry. V neposlednom rade sa snaží nájsť finančné prostriedky na podporu detí a mládež a byť inkluzívnou pre tieto skupiny.

Obec Dolný Bar

Obec Dolný Bar svojou aktivitou a komunikáciou vytvára materiálne, priestorové aj personálne podmienky podmienky. Vytvorili koncepciu práce s mládežou, vytvárajú podmienky pre kultúrne a športové vyžitie mladých ľudí. Dobudovali mládežnícky klub, športoviská a budujú aj cyklotrasy. Pre mladých ľudí vytvárajú priestor na diskusiu, predkladanie návrhov, námetov a potrieb, ktoré po komunikácii mladí ľudia v obci aj realizujú. Blízkosť okresného mesta síce pre mnohých mladých ľudí vytvára aj iné možnosti, ale aktivity a prístup starostu, zastupiteľov aj pracovníkov je zdrojom pre dobré možnosti pre mladých ľudí, ktorí ju aj využívajú.

Mesto Trenčín

Mesto Trenčín aktívne podporuje rozvoj práce s mládežou, plánuje zavedenie participatívnych rozpočtov na základných školách, čo zdržala len súčasná situácia v súvislosťou v pandémiou.
Podporuje od roku 2013 v rámci schválenej Koncepcie práce s mládežou mesta Trenčín rozvoj žiackych školských rád na základných školách ako základ školy demokracie, či už prostredníctvom podporných školení a workshopov pre koordinátorov ŽŠR a zástupcov ŽŠR, a primátor, viceprimátor a zamestnanci úradu sa pravidelne stretávajú so zástupcami ŽŠR na ZŠ. Zároveň sa mesto zúčastnilo dvoch medzinárodných mobilít Škola Demokracie 1 a 2 na tému budovania žiackej školskej rady. V rámci plnenia Koncepcie má mesto aj schválený dotačný program na podporu mládeže žijúcej ja pôsobiacej v meste Trenčín. V dotačnom programe je vyhradených 10 000 eur, ktorú sú určené na podporu najmä neziskových organizácií pracujúcich s mládežou alebo pre mládež samotnú organizujúcu si vlastné projekty. Komisia školstva a mládeže rieši aktuálne problémy a podporné nástroje v oblasti PsM. Koordinátorka práce s mládežou už rozvíja aktivity v rámci trvalého pracovného pomeru na meste. Projekt “Separovanie odpadu na školách” – vyhral 2. miesto v rámci ocenenia Rady mládeže Slovenska “Respublica” v rámci západného Slovenska. V rámci tohto projektu bol uplatnený peer to peer learning a starší žiaci zo základných škôl vyškolili 1500 detí z prvého stupňa o tom, ako správne triediť odpad a starať sa o životné prostredie. Jedinečnými sú práve dobrovoľnícke aktivity podporovanné na území mesta v spolupráci s poslancami, ktoré riešia aktuálne potreby mladých ľudí a často zapájajú aj mladých ľudí z detských domovov. Práve počas nich mesto úzko spolupracuje s občianskymi združeniami, ktoré pôsobia na území mesta. A neustále reaguje na potreby mladých ľudí aj pomocou pravidelného priebežného zisťovania potrieb mladých ľudí prostredníctvom stretnutí so špeciálnymi mládežníckymi komunitami mladých ľudí a mesto promtne reaguje priamo na špecifické potreby týchto skupín. Koordinátorka práce s mládežou píše projekty na základe potrieb mladých ľudí a spoločne s nimi ich realizuje. Zároveň je mesto zapojené prostredníctvom koordinátorky do projektu Growni v rámci ktorého koordinátorka je súčasťou kampane, aby ukázala ako funguje samospráva a prečo by mladí ľudia mali pracovať v samospráve. Súčasťou kampane bol instagram takeover, článok a diskusia s ostatnými mladými ľuďmi pracujúcimi vo verejnej správe. Mesto sa v súčasnosti zaoberá aj témou inklúzie a momentálne zisťuje potreby znevýhodnených skupín obyvateľstva.

Obec Cífer

Obec Cífer svojou aktivitou a komunikáciou vytvára materiálne, priestorové aj personálne podmienky podmienky. Vytvorili koncepciu práce s mládežou, vytvárajú podmienky pre kultúrne a športové vyžitie mladých ľudí. Dobudovali mládežnícky klub, športoviská a budujú aj cyklotrasy. Pre mladých ľudí vytvárajú priestor na diskusiu, predkladanie návrhov, námetov a potrieb, ktoré po komunikácii mladí ľudia v obci aj realizujú. Blízkosť okresného mesta síce pre mnohých mladých ľudí vytvára aj iné možnosti, ale aktivity a prístup starostu, zastupiteľov aj pracovníkov je zdrojom pre dobré možnosti pre mladých ľudí, ktorí ju aj využívajú.