Top projekt 2021

Home/Ocenení 2022/Top projekt 2021

Top ocenenie získal v kategórií Top projekt 2021

Social Impact Academy

Projekt, ktorý priniesol mladým ľuďom možnosti a príležitosti zlepšiť svoje zručnosti v kurze mladého lídra a následne pretaviť do realizácie svojho projektu v rámci inkubátora. Projekt sa realizoval v roku 2019-2020 a celkovo sa na ňom zúčastnilo vyše 200 mladých ľudí. To, že priniesol výsledky dokazuje aj fakt, že z neho vzišli projekty ako pitítka pre vtáčiky, podsedáky do školských učební na univerzite v BB, ale aj to, že niekoľko obcí bolo dobrovoľnícky vyčistených. Projekt mal úspech nie len svojim dopadom, ale aj svojou realizáciou o čom svedčí fakt, že dnes pokračuje v nadstavbe s novými partnermi a novými výzvami.

Ocenení boli aj:

Lesná škôlka Cestička

Cestička je projekt, ktorý vznikol pred 1,5 rokom na Hornej Orave v hlavách mladých mamičiek a otcov, ktorí majú malé deti. Rozhodli sa formou lesnej škôlky budovať komunitu detí vo veku 3-6 rokov nevšednými metódami, medzi ktoré patria rôzne typy pedagogických prístupov k výchove. Lesná škôlka svojimi aktivitami vytvára bezpečné rodinné prostredie dôvery, v ktorom sa dieťa učí rešpektu, objavuje, spoznáva hranice a získava základy pre zdravý, úspešný a spokojný život. Väčšinu aktivít realizujú za každého počasia v prírode, lese, v potoku či na záhrade. Takto sa deti stretávajú 3 krát do týždňa na pol dňa alebo na celý deň. Aktivity nevšednej škôlky vedú mladé nadšené mamičky, niektoré s pedagogickým vzdelaním. Výnimočnosť tohto projektu je v odvahe mladých ľudí – mamičiek a otcov – rozvíjať nie tradičnými ale zážitkovými spôsobmi vedomosti, zručnosti a postoje detí v rannom veku. Učiť ich komunitnému životu, pozitívnemu vzťahu k prírode, k zákonitostiam v nej aj k tajomstvám budovania medziľudských vzťahov. Uvedený projekt je príkladom dobrej praxe pre tých, ktorí by chceli vzdelávanie deti a ich formovanie viesť zážitkovými spôsobmi, lebo to má veľkú hodnotu pre dieťa v predškolskom veku.


Štuchafest

Študentský charitatívny festival s názvom Štuchafest si postupne vytvára svoju tradíciu v centre mesta Považská Bystrica. Ide o festival s charitatívnou myšlienkou, ktorý pripravuje Študentský parlament mesta Považská Bystrica. Ľudia počas celého priebehu môžu prispieť dobrovoľným príspevkom, ktorý sa nasledovne odovzdá v plnej sume tomu, kto to naozaj potrebuje. Peniažky, ktoré sa vyzbierali na Štuchafeste pomohli napríklad s liečbou Jakubkovi, chlapcovi, ktorý sa narodil len s jednou srdcovou komorou a taktiež Miškovi, ktorý má detskú mozgovú obrnu. Štuchafest spríjemnil kultúru v meste už 3 krát. Prvý festival sa konal v roku 2019. Momentálne sa usilovne pracuje na 4. ročníku. Ide o takmer celodenné podujatie, kde sa striedajú hudobné vstupy a talkshows s mladými a úspešnými ľuďmi, ktorí majú čo povedať. Hudobné vystúpenia sú z rôznych žánrov, aby si to mohol každý užiť a nájsť si tam to svoje. Zároveň týmto projektom chcú mladí ľudia ukázať svoj obrovský potenciál, pokiaľ svoj voľný čas obetujú niečomu zmysluplnému. Štuchafest slúži aj ako výborný príklad dobrej praxe, pre ďalšie mládežnícke organizácie.


Nitra 2026

Projekt Nitra 2026 sa viaže ku kandidatúre mesta Nitra na EHMK 2026. Projekt ktorý bol spracovaný pri tejto príležitosti je ukážkou participácie na lokálnej a krajskej úrovni, nakoľko v obrovskej miere zapájal širokú komunitu. Aj keď Nitra nakoniec titul EHMK 2026 nezíska. Radi by sme vyzdvihli projekt kandidatúry. Podľa slov organizátorov “mal byť príbehom mesta a ľudí, ktorí v ňom žili a žijú s presahom na európsky kontext. Nie príbehom vymysleným, ale reálnym, ktorý odzrkadľuje silné momenty aj problémy v meste, príbehom budúcej kultúrnej Nitry v roku 2026 a po ňom.” Snažil sa pracovať na rozvoji mesta, cestovného ruchu či chcel posunúť aj sociálnu a ekonomickú oblasť a v neposlednom rade podporoval kultúrny sektor a súdržnosť občanov. Paralelne s prípravami na kandidatúru prebiehala aj tvorba novej Stratégie rozvoja kultúry a cestovného ruchu na roky 2021 – 2031, v ktorej sa definovali priority a ciele v tejto oblasti a konkrétne kroky na ich dosiahnutie. Na projekte pracovalo okrem hlavného tímu viac ako 80 subjektov a jednotlivcov (https://www.nitra2026.eu/tim/)


Pošli dobro

Pošli dobro je projekt, ktorý sa zameriava na písanie listov pre opustených seniorov v DSS. Zapájajú sa do neho predovšetkým mladí ľudia. Do projektu sa zapojilo už viac ako 600 mladých ľudí a napísali viac ako 3000 listov pre seniorov. Listy prišli do viac ako 60 domovov po celom Slovensku a projekt má úžasné ohlasy. Viac v článkoch: https://www.instagram.com/posli_dobro/, https://bystriny.sk/magazin/male-velke-pribehy-97-jan-cipar.html , https://hashtag.zoznam.sk/posli-dobro-vycarujes-usmev/


5. Youth Participate! / PsycHelpSK

Iniciatíva You(TH) Participate! reaguje na nepriaznivú situáciu s cieľom posilniť občiansku angažovanosť mladých ľudí z východného Slovenska, rozvinúť ich kompetencie potrebné pre aktívnu participáciu a poskytnúť priestor pre rozvíjanie spolupráce medzi mladými ľuďmi a tzv. dôležitými dospelými; zástupcami mladých na úrovni samospráv, škôl a mimovládnych organizácií. Išlo o program 6 online stretnutí spojených s niekoľkými domácimi zadaniami a individuálnou aj skupinovou prácou. Youth Participate je iniciatíva podporená European Youth Foundation (Council of Europe).
https://youthfullyyours.sk/sk/category/zorganizovali-sme/youth-participate/

Počas trvania projektu mladí ľudia z Košického kraja nielen poukázali na problémy, ktoré vnímajú vo svojom okolí, ale navrhli aj riešenia, ktoré začali realizovať v spolupráci so zástupcami samosprávy. Jedným z výsledkov iniciatívy je Instagramový profil Psychelpsk https://www.instagram.com/psychelpsk/. Profil vytvorili mladí účastníci Youth Participate. Jeho cieľom je rozširovať povedomie o mentálnych poruchách medzi mladými ľuďmi a ukazovať im kde hľadať pomoc. Profil pravidelne posilňuje mládež, vysvetľuje, že obrátiť sa na psychológa nie je hanba. Tvorcovia profilu na obsahu pracujú s odborníkmi zo SAŠAP https://www.sasap.org/ . Morálnou podporou skupiny, ale aj veľkým vzorom je pani vedúca Referátu metodiky a projektov KSK Natália Vince. Hlavnou hnacou silou Psychelpsk je mládežníčka Alexandra Ivasenková