Top líder samosprávy 2019

Home/Ocenení 2019/Top líder samosprávy 2019

Primátor Mesta Hlohovec, Ing. Miroslav Kollár, je osoba, ktorá svojim štýlom práce a spôsobom komunikácie dokáže osloviť nielen širokú verejnosť, ale aj mládež. Participácia (zapájanie verejnosti), nevynímajúc mladých ľudí, mu je blízka. Počas posledných 5 rokov dokázal prilákať späť do malého okresného mesta mladých ľudí s nadobudnutými skúsenosťami z univerzity či zo zahraničia. Dal im príležitosť realizovať svoje nápady (v rámci práce pre Mesto). Aj vďaka tomu sa rozvoj mesta posúva inovatívnym a moderným spôsobom dopredu, čo môže závidieť mnoho iných miest.
Transparentnosť a otvorenosť samosprávy sú, s p. Kollárom na čele mesta, samozrejmosťou. Svedčí o tom aj 4.miesto v hodnotení transparentnosti miest od Transparency international Slovensko. Morálne vlastnosti sú mu zásadou, predpokladom pre toto tvrdenie je aj predchádzajúce dlhoročné pôsobenie vo vedení Inštitútu pre verejné otázky.
Z pohľadu samosprávy inovatívnym spôsobom cez rôzne projekty/iniciatívy v rôznych oblastiach. Ako príklad uvedieme 4 konkrétne projekty.
Prvým je čerstvá iniciatíva Mladí ľudia Hlohovca, ktorá je zameraná práve na mládež a mladých ľudí od 15 do 29 rokov, pričom hlavnou úlohou je ich spojiť, vytvoriť im priestor na realizovanie svojich nápadov, na neformálne vzdelávanie a naučiť sa správne využiť svoj potenciál, a byť pritom prínosom nielen sebe, ale aj ľuďom okolo seba.
Ďalším projektom je participatívne plánovanie verejných priestorov, v rámci ktorého zapájame verejnosť (aj mládež) do plánovania a tvorby priestorov, v ktorých žijú – sídliská, parky, námestia. Vďaka tomu môžu mladí ľudia priamo ovplyvniť budúcnosť verejného priestoru rovno pod svojim oknom.
Netreba zabudnúť na participatívny rozpočet, ktorý umožňuje občanom priamo sa zapojiť do rozhodovacieho procesu o prerozdeľovaní časti financií z rozpočtu mesta. Zapojiť sa dá niekoľkými spôsobmi – navrhnutím občianskeho projektu (ktorý sami občania zrealizujú), zadania pre mesto (ktorý zrealizuje mesto) či hlasovaním za jednotlivé projekty a zadania. Verejnosť sa tak môže aktívne angažovať v plánovaní a realizácii verejných služieb či vo fungovaní samosprávy. V rámci tohto participatívneho rozpočtu sa snažíme osloviť a zapojiť aj mládež, aby prispela svojimi nápadmi k lepšiemu Hlohovcu.
Naposledy práve spustený stážový program určený pre študentov VŠ, ktorý umožňuje študentom rozšíriť oblasť svojho záujmu, spolupodieľať sa na chode úradu a získať praktické skúsenosti v rozličných oblastiach, ktoré sú súčasťou agendy mestského úradu v Hlohovci.
V najbližších týždňoch plánuje Mestské kultúrne centrum patriace pod Mesto Hlohovec spustiť projekt tzv. kultúrnych ambasádorov (zástupcovia mladých si budú môcť povedať 1 podujatie za mesiac podľa vlastných preferencii). Budúci rok zas zorganizuje Youth Film Festival Hlohovec so silným zapojením miestnych základných a stredných škôl.
V rámci tvorby Komunitného plánu sociálnych služieb bola jedna zo 4 skupín mládež. Do procesu tvorby strategického dokumentu, tak boli zapojení aj zástupcovia mladých.
Ak to zhrnieme, tak Miroslav Kollár sa zo svojej pozície primátora Mesta Hlohovec snaží snaží zapojiť mladých ľudí všetkými prostriedkami, ktoré mu daná funkcia umožňuje, pričom je vždy otvorený ďalším novým nápadom.

Ocenení boli aj:

PaedDr. Milan Majerský, PhD.

Ako študent sa venoval práci s mládežou, organi­zoval tábory a stretnutia.
Ako pedagóg pôsobil na Gymnáziu sv. Františka Assis­kého v Levoči. V rokoch 2013 až 2015 zastával pozíciu riaditeľa pedagogického centra. Ako bývalý primátor Levoče načúval aj mladým ľuďom, čo vyústilo do spolupráce s Mládežníckym parlamentom mesta Levoča (MPML), ktorý funguje ako most medzi mládežou a miestnou samosprávou. Spolupráca sa vyvíjala natoľko, že MPML, ako jeden z prvých na Slovensku, podpísal memorandum s mestom, v ktorom sa mládežnícky parlament stáva poradným orgánom primátora v Levoči. Mladí ľudia tak mohli participovať na chode a rozvoji mesta. Ako župan Prešovského kraja podpísal v novembri memorandum o spolupráci s RMPK.

———————————————————————————————–

Ing. Jaroslav BaškaIng. Jaroslav Baška – predseda TSK Keď niekto spomenie meno Jaroslav Baška v spojitosti s mládežníckou politikou alebo mládežníckymi organizáciami, tak každý vie, kto to je, lebo sa im snaží pomáhať, keď sa stal predsedom TSK. Jeho snahou je organizovať rôzne stretnutia s mladými – mládežníckymi organizáciami v Trenčíne. Snaží sa riešiť problémy  mladých ľudí v rámci celého regiónu, a tiež plniť ich očakávania.  Jeho iniciatívou TSK ako prvý nadviazal spoluprácu s Úradom splnomocnenca vlády pre občiansku spoločnosť, čoho výsledkom je už druhý ročník participatívnych rozpočtov pre stredné školy.
Taktiež sa podieľa na podpore a schválení rôznych dokumentov, a to Koncepcie rozvoja práce s mládežou v kraji, ako aj akčné plány práce s mládežou. Prevzal záštitu nad veľkými projektmi realizovanými na území kraja v oblasti podpory práce s mládežou a je otvorený akejkoľvek novej vízii, ktorá by pomohla zlepšiť ich život alebo podporiť ich rozvoj.
Stretáva sa so študentmi stredných škôl, ale aj Stredoškolského parlamentu Trenčianskeho kraja, na ktorých pomáha riešiť mladým problémy, ktoré majú na stredných školách. Motivuje a podporuje mladých k aktívnosti a participácií. Je srdcom a dušou športovec a vášnivý enviromentalista – cyklotrasy, grantový program Zelené oči, Koncepcia v oblasti, záštita nad medzinárodným projektom Nature calling, takto by sme mohli menovať mnohé ďalšie aktivity. Aj preto pod jeho vedením TSK získal prezývku „Zelená župa“. Je veľkým vzorom pre mladých.

—————————————————————————————————–

Ing. Július Piták

Ing. Július Piták je starosta obce Rabča.  Je človek, ktorý podporuje život mladých ľudí v obci. Nemeria čas ani svoje schopnosti, keď je treba podporiť aktivity mládeže v obci. Hľadá rôzne formy komunikácie s nimi. Využíva ponuky rôznych organizácií, aby sa v obci mladí angažovali a v neposlednom rade sa zaujímali aj o veci verejné. Pri stretnutiach s mladými ľuďmi, ich podporuje slovami, že práve mladí ľudia sú budúcnosťou obce. Na žiadosť zriadenia Klubovne pre mladých, mládeži vyslovil jednoznačne áno a poskytol im obecné priestory pre seba rozvoj a skvalitnenie práce s mládežou v obci. Záujmom o stretnutia s mladými ľuďmi a aktívnou účasťou na mnohých osobných stretnutiach s mládežou ich vedie k záujmu o veci verejné a participuje na riešení ich problémov, vízie, očakávaní a v neposlednom rade návrhov rôznych aktivít. Výsledkom je, že s podporou Rady mládeže Žilinského kraja po mnohých stretnutiach s obyvateľmi počas 12 mesiacov vznikla Koncepcia práce s mládežou na roky 2019-2026 a Akčný plán na roky 2019-2020. Pán starosta podporuje aj aktivitu mladých a najnovšie aj vznik obecnej rady mládeže s názvom MyM (My mladí). Obecné zastupiteľstvo na čele s pánom starostom jednohlasne schválili Koncepciu práce s mládežou a tiež aj stanovy obecnej rady mládeže. Čo je jasným dôkazom, že práca s mládežou ide v pred a to vďaka aktívnym mladým v obci za ktorými stojí pán starosta Július Piták ako líder samosprávy, ktorému sa pri slove mládež “radosťou rozjasnia oči”. Je to jeden z mála výnimočných starostov obce, ktorý je duchom stále mladý. A preto si zaslúži byť príkladom pre ostatných kolegov vo vedeniach obcí a miest.

————————————————————————————————-

František Matušík

František Matušík je starostom obce Domaniža a poslancom Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorý sa už roky aktívne zapája do aktivít prospešných iným, a to v rôznych oblastiach. Blízka mu je  ochrana prírody, zlepšovanie životného prostredia, rozvoj vidieka, podpora a rozvoj kultúrneho dedičstva, zachovávanie tradícií, či aktivity spojené so športom a vzdelávaním.
K jeho srdcovým záležitostiam však patria tie aktivity, ktoré majú pozitívny dopad na zlepšovanie kvality života detí a mladých ľudí. Z pozície komunálneho politika, ale aj z pozície dobrovoľníka, sa snaží vytvárať podmienky na zmysluplné trávenie ich voľného času, zapája mladých ľudí do aktivít samosprávy, či už ako dobrovoľníkov alebo priamych účastníkov.
S úspechom sa napríklad stretli neformálne prednášky pre mladých ľudí spojené s diskusiou, zamerané na problematiku separovania, či odpadového hospodárstva, spoločné čistenie verejných priestranstiev od odpadkov, brigády pri výstavbe detského ihriska, kde práve mladí ľudia priložili ruku k dielu a pomáhali pri úprave priestoru.
František Matušík si nenechá ujsť ani tradičné stretnutia so žiakmi končiacimi základnú školu, ktorým i touto formou dáva obec na vedomie, že sú dôležitou súčasťou komunity a záleží jej na tom, aby na svoje korene nezabudli, nech už budú kdekoľvek.
František Matušík ako starosta obce je otvorený názorom mladých ľudí a diskusii s nimi, kedykoľvek a kdekoľvek. Osobným príkladom a vlastnou prácou dokáže pritiahnuť k dobrovoľníctvu a práci pre komunitu, či verejnosť, množstvo mladých ľudí. Vytvára im priestor na sebarealizáciu a chce, aby mladí ľudia cítili, že v komunite a v spoločnosti majú svoje miesto, ich názor je dôležitý a bude vypočutý. Aktívne sa zapája aj do aktivít Rady mládeže Trenčianskeho kraja.

————————————————————————————————-

Mgr. Denis Cáder

Denis Cáder je aktívnym mladým poslancom v meste Žilina a mládežníckym lídrom samosprávy. Vo svojich 27 rokov sa stal poslancom v meste Žilina. Od strednej školy sa angažoval vo veciach verejných, bol v aktívny v Žilinskom mládežníckom parlamente, svoje skúsenosti zbieral ako študent vysokej školy ako asistent poslanca v Národnej rade. Angažoval sa aj v aktivitách Žilinského samosprávneho kraja, kde aj v súčasnosti je členom komisie dopravy. Tieto skúsenosti a ďalšie ho viedli k výzve byť poslancom mesta, ktorým sa stal. Túžil byť aj poslancom ŽSK.
Denisovi leží na srdci dobro mladých ľudí. Ako poslanec sa pravidelne stretáva s mladými ľuďmi, s ktorými často diskutuje o veciach verejných, o aktuálnych témach, o politike alebo o jeho skúsenostiach, čím inšpiruje mladých k postojom a záujmu o veci verejné. Aktívne spolupracuje niekoľko rokov s Radou mládeže Žilinského kraja pri podpore mládežníckych aktivít.
Nad rámec svojho voľného času a pracovných povinností rieši každý problém, ktorý vidí  okolo seba. Nie je mu ľahostajný žiaden človek v komunite mladých ale aj v širokej verejnosti
Okrem toho reprezentuje Slovensko aj v zahraničí a to formou rôznych politických diskusií na významných konferenciách. Pred nedávnom sa dokonca stretol s exprezidentom z USA Billom Clintonom, s ktorým diskutoval o situácii v EÚ.
V rámci miestnych aktivít organizuje Žilba Cup alebo Brezany Cup, ktoré hľadajú nové talenty spomedzi mladých až najmenších a prispievajú k rozšíreniu športových aktivít v rámci mesta Žilina, počas letných prázdnin.
Denis je výnimočný Top líder, ktorý môže byť príkladom nielen pre životom skúsených poslancov ale aj mladých ľudí, na ktorých mu zvlášť záleží.————————————————————————————————–