Aktívny mládežník 2021

Home/Ocenení 2022/Aktívny mládežník 2021

TOP ocenenie získal v kategórií Aktívny mládežník 2021

Nina Klobučníková

Nina Klobučníková má 17 rokov, je žiačkou strednej odbornej pedagogickej školy v Trenčíne a je členkou stredoškolského parlamentu na svojej škole, kde pôsobí ako hlavný motor. Jej zanietenosť a aktívna práca vyprodukuje každoročne množstvo aktivít, ktoré sú prioritne zamerané na zvyšovanie participácie mladých ľudí na chode svojej školy. Vo svojom voľnom čase pôsobí ako dobrovoľníčka v mládežníckom parlamente meste Púchov, kde aktívne facilituje diskusie mladých ľudí s poslancami mestského zastupiteľstva. Ďalej zbiera potreby a podnety od mladých ľudí v meste Púchov, ktoré následne spracováva a prostredníctvom mládežníckeho parlamentu mesta prezentuje vedeniu samosprávy. Zúčastnila sa na Bielo Karpatskej Misií z organizácie mladých reportérov pre životné prostredie. Je taktiež držiteľkou bronzovej ceny Dofe a momentálne pracuje na striebornej úrovni v rámci ktorej tvorí svoj vlastný podcast. Je členkou v programe IAMbitious, má za sebou dobrovoľnícky projekt, v ktorom doučovala rómske deti a momentálne pracuje na projekte s verejným sektorom. Pravidelne sa zúčastňuje na rôznych neformálnych vzdelávaní, ktoré ju môžu posúvať ďalej. Ostatný čas venuje cvičeniu, aktívne hrá na husle a je členkom folklórneho súboru Váh.

Ocenení boli aj:

Daniel Kubovčík

Daniel Kubovčík je aktívny mladý človek, ktorý sa nebojí pridať ruku a akejkoľvek aktivite, ktorá podporuje dobro a buduje vzťahy v miestnej komunite, kde žije a študuje. Daniel je aktívnym členom školského parlamentu pri Hotelovej akadémii v Liptovskom Mikuláši. Bol hlavným aktérom Festivalu ľudskosti, kde osobne so spolužiakmi vyjadroval vďačnosť tým, ktorí v čase pandémie slúžili druhým. Napriek tomu, že je mladý, má profesionálny prístup a komunikáciu k pedagógom a aj spolužiakom, ktorých motivuje k záujmu o životy druhých. Nesie v sebe hlboký ľudský a sociálny rozmer, ktorý sa prejavuje pomocou spolužiakom zo sociálne slabšieho prostredia, zapája sa do aktivít detského domova v L. Hrádku, organizuje rôzne dobročinné netradičné zbierky. Jeho výnimočnosť je vo veľkej obetavosti, rozvahe a citlivosti meniť svet okolo seba a motivovať k tomu aj druhých, čo sa mu aj darí. Je vzorom pre svojich rovesníkov a tí ho akceptujú. Daniel si plne zaslúži získať ocenenie Aktívneho mládežníka.


Jessica Drgová

Jessica Drgová má 15 rokov a navštevuje gymnázium v Púchove v rámci ktorého sa zúčastňuje rôznych olympiád primárne z chémie a biológie a píše články do školského časopisu. Je redaktorkou v školskom časopise, v ktorom sa snaží presadzovať potreby mladých ľudí. V spolupráci s Radou mládeže Trenčianskeho kraja sa aktívne podieľa na množstve aktivít, ktoré zlepšujú podmienky práce s mládežou v meste Púchov. Je tiež neodmysliteľnou súčasťou mládežníckeho parlamentu mesta Púchov, kde v spolupráci s ostatnými členmi pripravuje množstvo aktivít pre deti a mládež. Realizovala niekoľko prieskumov v rámci svojho mesta, ktoré boli primárne zamerané na zber podnetov a potrieb mladých ľudí na aktívne trávenie voľného času. Je držiteľkou bronzovej ceny Dofe a momentálne pracuje na striebornej úrovni, v rámci ktorej doučuje Angličtinu. Taktiež je členkou v organizácii IAMbitious, kde pripravila dobrovoľnícky projekt a podieľa sa na realizácií projektu s verejným sektorom. Vo voľnom čase popri aktivitách sa venuje hre na akustickej a elektrickej gitare.


Alenka Tamaškovičová

Alenka Tamaškovičová je od svojich 12-tich rokov aktívnou členkou mládežníckej skupiny Team Teen. Team Teen vznikol v roku 2018 ako dobrovoľnícka skupina detí a mladých ľudí pri voľnočasovom klube Teen Cafe, ktorý funguje v rámci Komunitného centra Kompas Nové Zámky. KC Kompas úzko spolupracuje s mestom Nové Zámky a Teen Cafe je vedené profesionálnym pracovníkom s mládežou, ktorého platí Mesto Nové Zámky. Alenka sa od začiatku fungovania Teen Cafe aktívne zapájala do organizácie všetkých podujatí – či to boli popoludňajšie posedenia, teambuildingy, alebo celodenný happening organizovaný výlučne členmi Teen Cafe na Hlavnom námestí v Nových Zámkoch. Happening s názvom Teen Fest (15.09.2019) bol určený deťom, mladým ľuďom a celým rodinám a ponúkol možnosti hier (nafukovací, futbal, colour run …), nafukovacie hrady, možnosti prezentácie mladých výtvarných, dramatických či výtvarných talentov. Alenka stála pri plánovaní, realizácii i upratovaní po happeningu. V rokoch 2018 – 2019 stála na čele skupiny, ktorá pripravovala založenie a vytvorenie statusu budúceho mestského parlamentu mladých. (Tieto aktivity zastavil Covid19 a budeme v nich pokračovať od marca 2022). Aj počas pandémie sa ako dobrovoľníčka zapájala do všetkých podujatí v rámci projektu VZDUŠNÉ ZÁMKY – MESTO KULTÚRY 2020/2021. Alenka je žiačkou Gymnázia Nové Zámky, kde okrem toho, že je výborná žiačka, je aj členkou Žiackej školskej rady a predsedníčkou školského časopisu ŠUM (Školský umelecký magazín). Jej skutočnou vášňou je moderný etický tréning psov, s ktorým rada oboznamuje aj ostatné deti a mladých ľudí (napríklad v rámci vystúpení na materských školách. Alenka je výnimočná osobnosť so širokým záberom záujmov, ktorá svojím osobným nasadením dokáže motivovať rovesníkov, dodáva energiu aj dospelým a celkovo jej dobrota, tvorivosť a energia je prínosom pre školu, mesto a náš Team Teen.


Ján Cipár

Ján Cipár sa dlhé roky venuje dobrovoľníctvu. Najprv v táboroch pre deti, v charitnej kaviarničke v Trnave, či pri pomoci bezdomovcom. Pomáhal tiež v triediacich stanoch pred nemocnicou v Trnave počas prvej vlny Covid-19. V septembri 2020 založil organizáciu Pošli dobro, ktorá je už dnes celoslovensky aktívna (viac info https://www.instagram.com/posli_dobro/, starší rozhovor Bystriny: https://bystriny.sk/magazin/male-velke-pribehy-97-jan-cipar.html). Ide o celoročné písanie listov a posielanie darčekov do domovov dôchodcov pre osamelých seniorov, ktoré odosielajú mladí ľudia. Ján sa týmto projektom snaží o zblíženie mladých ľudí so seniormi a umožňuje robiť nenáročné dobrovoľníctvo pre obrovské množstvo mladých ľudí po celom Slovensku. Do projektu sa zapojilo už viac ako 600 mladých ľudí a napísali viac ako 3000 listov. Ján zároveň pôsobí ako Mládežnícky delegát SR v Európskom dialógu s mládežou od januára 2022 do júna 2023. Slovenskú republiku tiež zastupoval ako mládežnícky delegát na EU-Balkan Youth Forum v Ríme (https://www.eubalkanforum.org/).


Natália Ľašová

Mladá líderka ktorá sa vo veku 20 rokov stala podpredsedkyňou organizácie Youthfully Yours SK. Natália vedie 12 členný tím dobrovoľníkov, ktorých aj mentoruje a vedie k napĺňaniu ich vzdelávacích cieľov v organizácii. Okrem pravidelnej práce s dobrovoľníkmi je autorkou a realizátorkou iniciatívy Poď a Recykluj, ktorá prebiehala v roku 2021 a spojila viac ako 130 mladých ľudí pri vzdelávaní v oblasti recyklácie a znova využitia odpadu. Tejto téme sa venuje pri príprave mládežníckej výmeny WASTE HERO, ktorú rozvíja v spolupráci s ďalšími 41 mladými ľuďmi zo 7 krajín EU. Natália je absolventkou vzdelávania Štartér (ZIPCEM) a momentálne ukončuje Marker CS. (YOUTHWATCH). V rámci témy participácie mládeže sa podieľa na koordinácii projektov Youth Decide, Youth Participate a UP2Youth. Aktuálne študuje v Dánsku. Popri tom ale zvláda organizovať workshopy a školenia pre mladých ľudí nielen z Košického kraja.


Matúš Gavin

Je zástupcom novovzniknutého Mládežníckeho parlamentu mesta Spišská Nová ves. Je
študentom Gymnázia Javorová 16 v SNV a už takmer 9 rokov sa aktívne venuje skautingu, ako radca družiny. Aktuálne je už zástupca oddielového vodcu a aj súčasťou národného vzdelávacieho tímu LRŠ Vulkán.
Je predsedom mládeže Slovenského Červeného kríža územnej rady Spišska Nová Ves. Absolvoval s nimi 16. a 33. hod kurz Prvej Pomoci.
Vo voľnom čase rad navštevuje kultúrne poduajtia, prechádza sa v prírode alebo sa stretáva sa s priateľmi.

Predseda Územnej rady MSČK Spišská Nová Ves (od 17.9.2020-súčastnosť)
Ako koordinátor národného projektu Dorotka a jej priatelia pravidelne navštevuje škôlky a učí deti prvú pomoc.

Zapojil sa do viacerých aktivít v SNV:

• roznos rúšok a respirátorov pre obyvateľov aj dôchocov SNV,
• aktívne zapájanie do lokálneho projektu KarAntená,
• aktívne sa podieľal na národnej zbierke potravín pre ľudí v núdzi, spolupráci so známim obchodný centrom,
• pomáha a aktívne sa zapája do lokálnych Kvapiek krvi,
• pomáha pri branných cvičeniach (teoretických aj praktických), a pri braneckom cvičení pre Gymnázium Javorová 16, Spišská Nová Ves,
• pomáha územnému spolku pri oceňovaní Bezpríspevkových darcov krvi,
• vykonáva zdravotnícky dozor na verejných akciách (Beh mestom, Memoriál Michala Suju…)
• vedie náborov na škole, vedie lokálne projekty ku svetovému dňu boja proti HIV/AIDS
• vytváranie lokálneho projektu zameraného na prevenciu proti rakovine,
• je aktívny darca krvi,
• pomáha pri organizácii súťaže prvej pomoci pre základne a stredne školy v okrese Spišská Nová Ves


Barbara Švajková

Študentka SOŠ Tisovec, absolventka Show your talent a animátorka. Uplynulý rok viedla ako líderka dobrovoľnícky tím Show your talent Academy na ich škole. Okrem iného je aktívnou animátorkou v organizácii Stageman, aktívne im pomáha na marketingovom oddelení. So svojou prácou Deň animátora sa zapojila do celoštátneho kola SOČ. Prostredníctvom svojho Instagramu aktívne šíri príležitosti a možnosti pre mladých ľudí v Banskobystrickom kraji.


Sofia Sliacka

Sofia je aktívnou študentkou SPŠ Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici. Svoje štúdium aktívne prepája s praxou. Ako dobrovoľníčka pôsobí v OZ TEAM, kde pomáhala s prípravou a realizáciou projektu Zvyšujeme školskú úspešnosť. Tiež je líderkou dobrovoľníckeho tímu Show your talent Academy, kde ako junior lektorka tiež vedie vzdelávacie aktivity. Vo voľnom čase sa aktívne rozvíja, bloguje a je príkladom pre svojich rovesníkov.