Top subjekt 2021

Home/Ocenení 2022/Top subjekt 2021

Top ocenenie získal v kategórií Top subjekt, neformálna skupina 2021

Komunitné centrum KOMPAS

Komunitné centrum KOMPAS (ďalej len „KC“) vzniklo ako kresťanské centrum, ktoré bolo riadnym cirkevným zborom Apoštolskej cirkvi na Slovensku, v roku 2001. Zo začiatku sa komunitné iniciatívy vykonávali v rámci materského centra, kde cieľovou skupinou boli hlavne rodičia (prevažne matky) a deti v predškolskom veku. Postupne sa aktivity rozrastali o vzdelávacie a preventívne programy v rámci spoločných komunitných aktivít, o nízkoprahové kluby pre deti a mládež, o voľnočasové aktivity prevažne pre mládež a mladých dospelých. KC od roku 2017 spolupracovalo s mestom Nové Zámky a s Nadáciou pre deti Slovenska pri zisťovaní skutočných potrieb detí a mladých ľudí, ako aj na tvorbe Komunitného plánu práce s deťmi a mladými ľuďmi v meste Nové Zámky na roky 2019 – 2023 so zameraním na voľnočasové aktivity. V súlade s týmto plánom bol v roku 2018 založený mládežnícky klub Teen Cafe a vytvorila sa rovesnícka skupina detí a mladých ľudí s názvom Team Teen. Mladí takto získali možnosť sa vo svojom voľnom čase v priestoroch KC, kde trávili pravidelne každú sobotu pod dohľadom profesionála a dobrovoľníkov z KC. Mladí si dokonca zorganizovali aj tzv. prespávačky v priestoroch KC, kde strávili pod dohľadom dobrovoľníkov z centra celý víkend. Skupina rovesníkov Team Teen a iní dobrovoľníci sa schádzali v priestoroch KC, kde až do jari 2020 pripravovali založenie mestského mládežníckeho parlamentu. Tieto aktivity prerušil až Covid 19. Pokračovali však v udržiavaní kontaktov a v decembri 2021 zorganizovali už 4. ročník darcovskej zbierky Giving Tuesday. Mladí dobrovoľníci sa pod gesciou KC Kompas podieľali aj na zabezpečení kultúrnych programov v rámci podujatia MESTO KULTÚRY – VZDUŠNÉ ZÁMKY 2020/2021. V KC bola zriadená sociálna výdajňa potravín SoVa, v ktorej pracujú prevažne dobrovoľníci a v ktorej sa v spolupráci s mestom vydávajú potraviny chudobným rodinám i jednotlivcom. Rovnako sa opakovane v rámci komunity KC zabezpečuje pomoc rodinám v núdzi formou distribúcie  nevyhnutného ošatenia a obuvi, ako aj potravín z rôznych charitatívnych zbierok a humanitárnych darov.  Počas Covid 19 sa podieľali na zriadení cenného centra pre ľudí bez domova. 17. februára 2021 sa KC pretransformovalo na samostatné občianske združenie s názvom Komunitné centrum KOMPAS.

Ocenení boli aj:

Mladý Bardejov- Mestský mládežnícky parlament

V snahe zlepšiť kritickú epidemiologickú situáciu (spojenú s ochorením Covid-19) v okrese Bardejov sa mestský mládežnícky parlament rozhodol zorganizovať mediálnu kampaň, ktorá prebiehala na sociálnych sieťach, prostredníctvom výlepu plagátov, cez rozhlasy v obciach okresu a taktiež v školách. Hlavné heslo kampane: ,,Nenechajte si vziať tie najvzácnejšie chvíle s tými najbližšími” sa zmenilo na rusínske ,,Не дайте собі взяти тоты найціннішы моменты з тыма найблизшыма.” či rómske ,,Nadomuken tumenge te lel kola nekvzacneder momenta la fameliaha.” Týmto spôsobom sa snažil mládežnícky parlament osloviť obyvateľov okolitých dedín. V rámci kampane predvianočného očkovania v OC Hypka, ktoré mladí organizovali s podporou Prešovského samosprávneho kraja sa spolu podarilo zaočkovať 1117 ľudí. Očkovanie prebiehalo spolu 7 dní, vždy od 10:00 do 17:00. Prvou dávkou vakcíny sa prišlo dať zaočkovať 661 ľudí. Mládežnícky parlament spolu minul 131,39 eur. Táto suma zahŕňala tlač plagátov, tlač banerov a reklama na facebook-u. Túto kampaň ocenili minister školstva SR Branislav Gröhling, poslanec NRSR Tomáš Šudík prostredníctvom videa ale aj predseda Vlády Slovenskej republiky Eduard Heger, ktorý kampaň zazdieľal na svojich sociálnych sieťach a stretol sa s mladými Bardejovčanmi prostredníctvom videohovoru, kde im poďakoval za iniciatívu a podporil ich v ďalších dobrovoľníckych aktivitách. Mladý Bardejov – Mestský mládežnícky parlament sa taktiež poďakoval zdravotníkom z Covid oddelenia Bardejovskej nemocnice za ich obetavú prácu. Ako poďakovanie lekárom bardejovskej nemocnice odovzdali kvety, zákusky, tortu. Mladí boli vystavovaní nenávistným komentárom, urážkam. Snažili sa s tým vysporiadať a vyjadrili sa na svojom instagrame nasledovne: Síce pre dospelých sme ešte deti, no už dávno neveríme každej rozprávke. Vieme, že Ježiško nenosí darčeky, ani že po nás nepríde čert keď nebudeme počúvať. Teraz už vieme, že na každý príbeh existuje logické/vedecké vysvetlenie. Dnes vymysleným príbehom neveria deti, ale dospelí. Na čom nie je nič zlé, všetci si radi niekedy uletíme do fantázie. Problém je, keď tieto fantázie môžu spôsobiť smrť a veľa iných vážnych komplikácií vám, dospelým. Ste naši rodičia, tety, ujovia, babky, dedkovia a veľmi nám na vás záleží. Preto sa dajte zaočkovať. No a predtým, než niečo napíšete, myslíte na to, že slová zraňujú. Títo mladí ľudia si zaslúžia byť ocenení pre ich vytrvalosť, snahu a chuť robiť niečo pre svoje okolie.


TEAM SNOV

Team SNOV je skupinka mladých angažovaných ľudí pôsobiacich prevažne v obci Zubrohlava, okr. Námestovo. Rozhodli sa svoj čas a schopnosti venovať deťom, pre ktorých realizujú rôzne projekty a akcie. Tím Snov vedú mladí ľudia (vysokoškoláci), ktorí popri svojich povinnostiach cítia potrebu angažovania sa v komunite, v ktorej vyrástli a potrebu pozitívnej zmeny. Ich cieľom je rozvoj osobnosti detí a mladých ľudí, ich talentov, zmysluplné využívanie voľného času, rozvoj sociálnych kompetencií, rozvoj záujmu detí o ich okolie, rozvoj medzigeneračného dialógu, podpora spolupráce s rodičmi detí a pod. Medzi ich najväčšie akcie patrí organizácia pobytových letných táborov pre deti, organizácia Mikuláša, vianočné koledovanie, sánkovačka…. Počas pandémie realizovali výzvy pre deti a ich rodičov zamerané na rôzne témy (podpora čítania detí, podpora outdoorových aktivít, osveta v oblasti šikany, osveta v oblasti bezpečnosti na internete, rozvoj osobnosti zameraný na podporu rôznych povahových vlastností – sebaovládanie, predchádzanie závislosti na TV/mobile, pomoc slabším, time management, ochrana duševného zdravia, atď). V období, počas ktorého nebolo možné stretávať sa osobne, využili ZOOM a sociálne siete, čím sa im podarilo byť stále v kontakte so svojou cieľovou skupinou (realizovali napr. online karneval, online Mikuláša a pod.) V roku 2021-2022 sa lídri Tímu Snov rozhodli zapojiť do projektu zameraného na hodnotenie a aktualizáciu akčného plánu Koncepcie práce s mládežou v obci Zubrohlava. Team Snov môže byť veľkým príkladom, motiváciou a inšpiráciou pre mladých ľudí v ostatných obciach a mestách.


I Ambitious

Občianske združenie I AMbitious vzniklo v roku 2018 ako idea troch, vtedy stredoškoláčok. Súčasťou tohto OZ je hlavne program I AMbitious Academy, ktorý bol založený z túžby prepájať aktívnych študentov s inšpiratívnymi profesionálmi, ktorí im budú predávať svoje osobné aj kariérne vedomosti a skúsenosti. Ide o ročný rozvojový program, ktorého víziou je posilňovať všetky regióny Slovenska cez rozvoj aktívnych stredoškolákov, budovanie komunít a tvorbu zmysluplných projektov. Výstupom celého programu je práca na vlastnom projekte, s ktorým pomôže práve mentor. Vlastný projekt má inovovať, zlepšovať, meniť okolie a najmä posunúť mladých ľudí vpred. Táto inovatívna organizácia je plná mladých lídrov, ktorí aktívne pracujú na skvalitňovaní práce s mládežou na celom Slovenku a je inšpiráciou pre stovky mladých ľudí.


Slovenský skauting – 2. zbor Dlhých mačiek Trnava

2. zbor Dlhých mačiek v Trnave je naozaj skvelá mládežnícka organizácia, ktorá ponúka deťom a mládeži rôznorodý kvalitný program, dobrodružstvo, nové kamarátstva, neobyčajné zážitky, neformálne vzdelávanie a mnoho iného. Aktuálne má cez 200 členov od malých školákov až po dospelých pracujúcich. Členom ponúka stretávanie sa na týždennej báze v menších skupinách, výlety do prírody, rôzne chaty a cez leto stanový tábor v prírode. Táto organizácia sa snaží posilňovať a rozvíjať všetky oblasti osobného rozvoja – sociálnu, duchovnú, charakterovú, intelektuálnu, fyzickú, emocionálnu a aj environmentálnu oblasť. Zameriava sa hlavne na výchovu mladých ľudí, svojich členov, aby z nich boli dobrí ľudia a aktívni občania, ktorí sa neboja dobrovoľníctva, nezištnej pomoci blížnemu a aj pomoci svojmu okoliu, či vymýšľaniu vlastných projektov prospešných pre komunitu, v ktorej žijú. Celá organizácia funguje na báze dobrovoľníctva a nasledovníctva. Lídri a vodcovia vzdelávajú, vychovávajú a tvojia program pre mladších členov, z ktorých sa potom tiež stanú lídri a vodcovia, ktorí budú odovzdávať svoje vedomosti, zručnosti a hodnoty ďalším generáciám. Organizácia sa snaží byť prospešná aj pre verejnosť a tvorí buď svoje vlastné projekty, alebo sa zapája do projektov mesta Trnavy, či iných združení. Najčastejšie sa jedná o projekty zamerané na čistenie prírody a zber odpadkov. Každoročne sa zapája aj do zbierok Hodina deťom, či Deň narcisov. Niektorí z členov boli aj počas začiatkov covid pandémie nápomocní, šili rúška do nemocnice, nakupovali potraviny tým, ktorí to potrebovali a pod. Počas celej pandémie organizácia fungovala aj v online sfére, aby mali členovia nie len program, zábavu, vzdelávanie, ale aj psychickú podporu a kontakt s kamarátmi. https://www.facebook.com/dlhemacky


Mládežnícky parlament Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP

Prvý mládežnícky parlament v rámci košických mestských častí sa podieľa na vytváraní lepších podmienok pre mladých ľudí. Ide o apolitické združenie mladých ľudí vo veku od 12 do 30 rokov.

Hlavným cieľom je, aby sa názory a potreby mládeže dostali ku kompetentným orgánom a zároveň, aby sa spoločne mohli hľadať riešenia na témy, ktoré ich zaujímajú,“

Vedenie MČ iniciatívu mladých privítalo. Ako pripomenul starosta Ladislav Lörinc, mládežnícke parlamenty bežne fungujú nielen v zahraničí, ale aj v mnohých obciach na Slovensku. Podľa neho im názory mladých ľudí môžu ponúknuť iný pohľad na niektoré témy a tým prispievať ku konečným rozhodnutiam. „Ide o poradný orgán miestneho zastupiteľstva a starostu MČ. Cieľom je zapojiť mládež do činností v prospech rozvoja svojho okolia, budovanie nejakej občianskej angažovanosti u mladých ľudí a takisto osobnej zodpovednosti za prostredie a sídlisko, v ktorom žijú,“ povedal s tým, že okrem svojich zasadnutí bude mať mládežnícky parlament pravidelné stretnutie aj s miestnymi poslancami či starostom.

V rámci Participatívneho rozpočtu 2021/22 mestskej časti Sídlisko KVP v kategórií Zadanie pre mestskú časť uspel ich nápad suverénne na 1.mieste a bude jedným zo 7 projektov, ktoré budú sídlisku zrealizované v priebehu roka 2022.


TRESH HERO KOŠICE

Je partia mladých ľudí, ktorá chce začať so zmenou od seba a láka každého aby sa sa pripojil a prispel k zmene.
Pravidelnými dobrovoľníckymi aktivitami a typickým gestom sú už v meste Košice a jeho okolí známe.
Svoje aktivity pravidelne zverejňujú a poukazujú na bezohľadnosť niektorých občanov. Zapájajú mladých ľudí aby spoločne skrášlovali svoje okolie.
Za nich jednoznačne hovoria činy. Ich heslom je “My sme tí, na ktorých sme čakali! a zároveň buď zmenou, ktorú chceš vidieť vo svete.”