Top líder samosprávy 2021

Home/Ocenení 2022/Top líder samosprávy 2021

Top ocenenie získal v kategórií Top líder samosprávy 2021

Alexandra Gieciová

Primátorka mesta Topoľčany počas celého funkčného obdobia aktívne podporuje mládež a jej aktívne zapájanie do činnosti samosprávy, a to aj napriek obdobiu poznačeného pandémiou. Mládežnícka politika: Zúčastnila sa mládežníckych workshopov a diskusií so študentmi, na tému participácia a mládežnícka politika. Podporuje chod mládežníckeho parlamentu a aktívne zapája študentov do projektov samosprávy. Počas pandémie zorganizovala niekoľko online diskusií, niektoré z nich boli zamerané pre deti a mládež. Dobrovoľníctvo: Každoročne podporuje dobrovoľnícke aktivity ako Naše mesto, vyzýva k účasti na ďalších verejnoprospešných a dobrovoľníckych prácach v prospech komunít. Podporuje mládežnícke organizácie ako Informačné centrum mladých prostredníctvom grantov. Využíva možnosti NO i komerčných inštitúcií na získanie grantov v prospech komunitných projektov a projektov pre mládež. Vzdelávanie a kultúra: Tvorivú prácu študentov motivuje prostredníctvom súťaží ako OdfoťTO. Prostredníctvom grantov podporuje kultúrne organizácie zamerané na mládež (Nástupište 1-12). Podporuje projekty zamerané na vzdelávanie a osvetu, podporila účasť žiakov a študentov na divadelnom predstavení o Rudolfovi Vrbovi pri príležitosti odhalenia jeho pamätnej tabule. Mesto pod jej vedením podporilo a prevzalo niekoľko študentských online projektov, napríklad Virtuálne Topoľčany alebo qr kódy topoľčianskych pamiatok. Šport: Počas pôsobenia Alexandry Gieciovej mesto zaviedlo projekt športových ambasádorov na troch základných školách a zavádza Akadémiu Mateja Tótha na ZŠ s MŠ Gogoľova. Mesto sa zapája do projektu Do práce na bicykli a do Európskeho týždňa mobility, v rámci ktorej mesto zorganizovalo pohybové aktivity pre deti a mládež. Z iniciatívy primátorky vzniklo v Topoľčanoch Centrum voľného času. Prostredníctvom grantov podporuje športové kluby pracujúce s mládežou. Pod jej vedením mesto obnovilo niekoľko voľnočasových verejných priestorov pre mládež, obnovilo významné i menšie športoviská, vybudovalo cyklotrasu.

Ocenení boli aj:

Jozef Božik

Docent Božik je symbolom proaktívneho top lídra samosprávy. Je neúnavným podporovateľom akejkoľvek aktivity, ktorá je spojená s prácou s mládežou. Vďaka jeho iniciatíve vznikol v meste Partizánske Mládežnícky parlament, ktorý sa stal zároveň jeho poradným orgánom. Pravidelne na svojom úrade diskutuje s mladými ľuďmi o ich aktuálnych požiadavkách alebo pripomienkach. Zároveň nikdy neodmietne akúkoľvek organizáciu, ktorá má záujem diskutovať s jeho samosprávou o skvalitnení podmienok pre deti a mládež, či už v meste Partizánske alebo v celom Trenčianskom kraji. Rovnako bol významným podporovateľom činnosti a aktivít organizovaných Informačným centrom mladých v Partizánskom. Z pozície primátora mesta významne podporuje detský a mládežnícky šport, ako aj kultúru v oblasti folkloristiky a divadelníctva. V čase zhoršujúcej sa ekonomickej situácie bol v rámci zníženého platu primátora vytvorený Fond podpory detí, mládeže a seniorov za účelom podpory ich aktivít. Počas jeho primátorovania bol tiež vytvorený Fond na podporu tématického vzdelávania, vďaka ktorému môžu žiaci a študenti z jeho mesta vycestovať za zážitkovým vzdelávaním. Aktívne pôsobí v organizáciách ako Informačné centrum mladých Partizánske, OZ Spolu sme Slovensko, Občianska iniciatíva Partizánske – nás domov, je zároveň aj podpredsedom Trenčianskeho samosprávneho kraja.


Marián Horenský

Manžel a otec 2 dievčat, sa aktívne zapája do komunitného života nielen na území MČ Košice KVP, ktorej je poslanec ale aj na úrovni mesta ako poslanec mestského zastupiteľstva mesta Košice. okrem iného je ak dobrovoľníkom v Košickom dobrovoľníckom centre a vrchovatou mierou sa zaslúžil o vznik Mládežníckeho parlamentu v prvej mestskej časti v meste Košice. Stal sa mentorom pre miestny mládežnícky parlament a je tiež spojkou medzi vedením mestskej časti a zástupcami mládeže. Vedie mladých ľudí k záujmu o veci verejné, svojim zanietením a ochotou pomôcť mladým ľuďom zorientovať sa vo svete vyhlášok, nariadení a samotnom fungovaní miestnej samosprávy.
Nechýba na podujatiach organizovaných mestskou časťou, kde prispieva svojim aktívnym prístupom k organizácií dobrovoľníckych, športových a iných spoločenských udalostí.
Ako mestský poslanec je známy obhajovaním potrieb a práv mládeže v meste Košice. Je to aj jeho zásluha, že v meste Košice od roku 2021 budú mať možnosť jednotlivé mestské časti zriadiť mládežnícke parlamenty. Zástupcovia mládeže budú poradným orgánom samospráve a môžu spoločne rokovať o návrhoch VZN či iných dokumentoch, ktoré sa týkajú mládeže. Ako zamestnanec Košického samosprávneho kraja sa podieľa na rozvoji športovej infraštruktúry na stredných školách v na území kraja a tiež v oblasti športu ako takého.


Dávid Demečko

Všestranne pohybovo rozvíja mládež v basketbalovom klube ŠKBD SNV ako tréner a manažér.
Je gestor novovznikajúceho centra UNITY. V rámci ktorého ako zástupca mesta v spolupráci s CVČ Adam začal s prípravou rekonštrukcie priestorov na tunajšom mestskom úrade. Jeho cieľom je vytvorenie miesta pre co-working mladých .
Sám hovorí: “Ak chceme byť pre mladých ľudí z nášho mesta oporou v ich rozvoji, tak pozitívny prístup v rámci podpory obdobných myšlienok musí byť pre nás jednou z hlavných priorít. Aj týmito projektmi chceme zvýšiť atraktivitu mesta nielen pre mladých ľudí, ale aj pre prípadných investorov.

Je tiež člen prípravného výboru novovzniknutého Mládežníckeho parlamentu v SNV, kde pôsobí ako koordinátor celého projektu. Ako jeden z iniciátorov mládežníckeho parlamentu, hovorí: “Samospráva chce takýmto spôsobom mladým poskytnúť viac príležitostí na rozvoji mesta.”

Zároveň je autor projektu – Otvorená samospráva pre mladých, ktorého cieľom je oboznámenie študentov s fungovaním verejnej správy prostredníctvom stáže.