Obec s najpriateľskejším vzťahom k mládeží 2021

Home/Ocenení 2022/Obec s najpriateľskejším vzťahom k mládeží 2021

TOP ocenenie získal v kategórií Obec s najpriateľskejším vzťahom k mladým 2021

Obec Zákamenné

Obec Zákamenné je najväčšou obcou na Orave s 5 470 obyvateľov, z toho mladí ľudia do 30 rokov tvoria 51 % obyvateľstva. Vedenie obce dlhodobo podporuje aktívny život obyvateľov zameraný na rozvoj vzájomných vzťahov a podporu komunitného života. Špecifický prístup má k mládeži a mladým rodinám. Dlhodobo podporuje mládežnícke združenia v obci a ich aktivity – spoluprácou na akciách, finančne, pravidelným zapožičiavaním priestorov kultúrnych domov na ich činnosť. Pre spoločenstvo skautov, ktoré má 100 detí a mladých, symbolicky prenajala priestory bývalej ubytovne na ich aktivity a činnosť. Vyvrcholením záujmu samosprávy o mladých ľudí bolo zriadenie rady mládeže obce MOS obecným zastupiteľstvom v roku 2019 a systematicky ju podporuje doteraz. Vedenie obce v spolupráci s obyvateľmi vypracovalo Koncepciu práce s mládežou v obci s akčným plánom, ktorý teraz implementuje do života obce. Vedenie obce Zákamenné je obcou mladých, ktorých obecné zastupiteľstvo s nadšením podporuje rôznymi formami. Obec Zákamenné má veľmi priateľský vzťah k mládeži a záleží jej na každom mladom človeku. Právom si zaslúži uznanie Obec s najpriateľskejším vzťahom k mládeži a je dobrým príkladom pre ďalšie obce Slovenska.

Ocenení boli aj:

Obec Košeca

Obec Košeca je dlhoročným vzorom v oblasti kvalitnej práce s mládežou a pravidelne podporuje všetky aktivity, ktoré sú zamerané pre deti a mládež. V roku 2021 podporila občianske združenie v sume takmer 20.000€, čo je nemalá suma, ktorá putovala na podporu aktivít mládeže a nie len jej. Ďalším úspechom obce bolo spustenie prevádzky multifunkčného ihriska v areáli ZŠ aj pre verejnosť, takže deti a mládež majú prístup k športoviskám aj mimo školského vyučovania. Obec sa tiež snaží priniesť pre deti a mládež množstvo zážitkového učenia, na ktoré využíva domáce organizácie, a prostredníctvom ktorých majú účastníci možnosť získať nie len nové vedomosti ale aj zručnosti a postoje. Na obci tiež pôsobí kultúrna komisia, ktorá nie je zameraná len na sedenie za rokovacím stolom, ale snaží sa tiež vytvárať množstvo záujmových aktivít hlavne pre mladšie ročníky. Celá samospráva je veľmi naklonená mladým ľuďom a vždy je ochotná podať pomocnú ruku pri akejkoľvek aktivite, ktorú si vymyslia mladí ľudia. Obec tiež dbá na vysokú kvalitu svojej materskej školy. Deťom poskytuje všestrannú starostlivosť v tvorivej a príjemnej atmosfére. Materská škola obohacuje výchovu a vzdelávanie o prvky environmentálnej výchovy, zameriavame sa na zachovávanie ľudových zvykov a tradícií v obci, tiež na návyky súvisiace so zdravým životným štýlom. V MŠ je zriadená aj izba ľudových tradícii.


Nové Zámky

Mesto Nové Zámky považujeme za príklad dobrej praxe z Nitrianskeho kraja. Okrem vynikajúcej spolupráce a komunikácie, ktorú má Nitrianska krajská rada mládeže so zástupcami mesta Nové Zámky túto skutočnosť potvrdzuje aj fakt, že Nadácia pre deti Slovenska udelila mestu ocenenie “KOMUNITA PRIATEĽSKÁ DEŤOM A MLADÝM ĽUĎOM” za rok 2018. Urobila tak na základe nasledujúcich skutočností. Mesto Nové Zámky na základe mapovania potrieb detí a mladých ľudí vytvorilo Komunitný plán práce s deťmi a mladými ľuďmi v meste. Prijalo ho mestské zastupiteľstvo a na jeho plnenie vyčlenilo samostatné finančné prostriedky. V spolupráci s Komunitným centrom KOMPAS vznikol Klub mladých, kde môžu mladí ľudia bezpečne tráviť voľný čas. Taktiež vznikla skupina mladých ľudí, ktorí v spolupráci s mestskou televíziou a novinami informujú rovesníkov o dianí a možnostiach v meste. Mesto pripravilo projekt podpory oddychových zón na školách a vytvorilo platformu pre prípravu multižánrového festivalu, ktorý je založený na vzájomnej spolupráci jednotlivých škôl a ich študentov. Aj v nasledujúcich rokoch mesto nepoľavilo a v niektorých aktivitách ich zabrzdila len pandemická situácia. V roku 2020 a 2021 sa zúčasťovali aj sieťovacích stretnutí našej krajskej rady. Aktuálne zástupcovia mestkého úradu participujú na projekte Erasmus+ “The art of youth participation: building connections to shape our future – CONNECT” kde ich ako reprezentantov Slovenska vysiela ďalšia členská organizácia krajskej rady SIEDAS.


Mestská časť Košice – Sídlisko KVP

V roku 2021 MČ schválila vlastnú Koncepciu rozvoja práce s mládežou, na základe ktorej realizuje jednotlivé stanovené priority, ciele a opatrenia. Prostredníctvom zriadeného mládežníckeho parlamentu sa efektívne venuje aj oblasti mládežníckej politiky.