Top líder samosprávy 2020

Home/Ocenení 2020/Top líder samosprávy 2020

Top ocenenie získal v kategórií Top líder samosprávy 2020

Primátor mesta Dubnica nad Váhom Peter Wolf myslel pri nastavovaní hlavných priorít dubnickej samosprávy aj na prácu s mládežou a vytvorenie priestoru na rozvoj talentu a sebarealizáciu či prezentáciu mladých ľudí. V súlade s tým je Peter Wolf v pravidelnom kontakte takmer so všetkými nastupujúcimi generáciami, od škôlkarov až po už úspešných mladých ľudí s cieľom povzbudiť ich do ďalšej práce či oceniť ich snaženie. Nezabúda ani na pravidelné návštevy detí v detských domovoch, ktoré majú nie vlastným pričinením menej priaznivú štartovaciu čiaru do života. Ako príklad môžeme uviesť pravidelné prijatia žiakov materských škôl na mestskom úrade osobne primátorom mesta, ktorý im vysvetľuje spôsob fungovania úradu i význam funkcie primátora. Šikovných a úspešných žiakov nielen základných škôl, ktoré mesto zriaďuje, ale aj miestnych stredných škôl primátor mesta pravidelne slávnostne oceňuje alebo osobne prijíma na mestskom úrade, aby mal možnosť vyzdvihnúť ich mimoriadne úsilie. Práve tento rok tiež primátor mesta po druhýkrát udelil výnimočné ocenenie Perspektívy trom jednotlivcom, ktoré má podčiarknuť potenciál na ich ďalší osobnostný rozvoj a napredovanie. Okrem oficiálnych stretnutí počas slávnostných príležitostí Peter Wolf aj napriek svojmu plnému pracovnému kalendáru prijíma pozvania aj na diskusie s deťmi a mládežou, spomenieme naposledy organizovaný Infodeň na miestnom gymnáziu, no aj sám je iniciátorom takýchto stretnutí. Keď sa uplynulý rok v Dubnici nad Váhom vyskytol medializovaný prípad konzumácie drog študujúcou mládežou, sám inicioval ním vedené diskusie so žiakmi základných škôl s cieľom podieľať sa na šírení osvety a pomáhať v boji proti vzniku závislostí. Mladých ľudí mesto na čele s primátorom Petrom Wolfom aktívne podporuje v realizácii ich nápadov a ideí, spomenieme pomoc vedenia mesta pri vybudovaní náučného chodníka Dubnickým chotárom, ktorý inicioval Dubničan Adam Rehák, pomocnú ruku podanú pri organizácii nového konceptu miestneho podujatia – mestského kvízu z dielne Ondreja Mišoviča. Jednou z vízií primátora mesta je tiež snaha vytvoriť v meste funkčné co-workingové centrum pre mladých ľudí či začínajúcich podnikateľov a utvoriť tak priestor na ich stretávanie, vzdelávanie a vzájomnú inšpiráciu. Ako primátor mesta si Peter Wolf uvedomuje aj potrebu adekvátneho sídla a vhodných podmienok na prácu jednej z kľúčových inštitúcií v meste, ktorá sa podieľa na výchove a osobnostnom rozvoji mladých ľudí v meste – Základnej umeleckej školy. Práve Peter Wolf je iniciátorom myšlienky presťahovať túto ustanovizeň zo súčasných nevyhovujúcich a neadekvátnych priestorov do zmodernizovaného a reprezentatívneho domu kultúry. Túto myšlienky prvýkrát verejne prezradil práve počas diskusie, ktorá sa uskutočnila v rámci trojdňového multižánrového festivalu BABYLON ART PARK JBM. Jej témou boli možnosti na realizáciu, prezentáciu a rozvoj talentu mládeže v Dubnici nad Váhom. Dôkazom, že je mestu táto téma blízka, je široké portfólio prizvaných diskutérov, ktorí mali pomôcť odhaliť slabé miesta, určiť tie silné a definovať ďalšie možnosti na zlepšenie situácie. Okrem uvedených aktivít realizovaných priamo v školskom prostredí či priamo v teréne medzi mladými ľuďmi, tím ľudí pracujúci pod vedením primátora Petra Wolfa nezabúda ani na koncepčný rozvoj a nastavenie stratégie v oblasti práce s mládežou. Mesto už začalo s prípravnými krokmi na vytvorenie protidrogovej koncepcie, s cieľom venovať adekvátnu pozornosť tomuto negatívnemu a rozmáhajúcemu sa javu. Mesto tiež podporuje aktivitu mladých ľudí združených pod krajskou koordinátorkou pre prácu s mládežou, ktorí vytvorili platformu Aktívna Dubnica. Práve z priamej kooperácie s mládežou žijúcou v Dubnici nad Váhom by mal vzísť základ pre prijatie Koncepcie rozvoja práce s mládežou v našom meste. Primátor mesta Dubnica nad Váhom Peter Wolf si ako mladý, aktívny a perspektívny človek uvedomuje potrebu podpory mladej generácie a nevyhnutnosť vytvoriť adekvátne podmienky na rozvoj talentu a sebaprezentácie mládeže. Úlohou mesta je podľa neho zároveň aj vytvoriť také podmienky, aby mladí, šikovní a perspektívni ľudia z nášho mesta neodchádzali, ale aby tu radi ostávali žiť, pracovať, aby si v Dubnici nad Váhom chceli zakladať rodiny a vychovávať nasledujúce generácie. A to je jedna z jeho najväčších vízií a zároveň i stanovených cieľov.


Ocenení boli aj:

Mgr. Dominik Hriník

Je aktívnym mladým poslancom v meste Žilina a mládežníckym lídrom samosprávy. Vo svojich 26 rokoch sa stal poslancom v meste Žilina. Od strednej školy sa angažoval vo veciach verejných, bol aktívny mladý človek so zameraním na rozvoj športu pre mladých ľudí v meste. Okrem poslaneckých povinnosti sa venuje aj pedagogickej činnosti na Gymnáziu Kráľovnej pokoja v Žiline. Jeho poslanecká angažovanosť je zameraná na skvalitňovanie života obyvateľov na sídlisku Solinky v Žiline a na budovanie workoutových parkov na sídliskách mesta. Dominik je osobou, ktorá sa okrem iných dôležitých oblastí venuje aj komunikácii s mladými ľuďmi, ich podpore a obhajovaniu ich záujmov pred vedením mesta. Mladí ľudia o ňom hovoria, že ich vie vypočuť a spolu s nimi riešiť ich problémy aj ich očakávania.
Jeho krédom, ktorým povzbudzuje aj mladých k angažovanosti sa vo veciach verejných je: Hlavne sa netreba báť, strach je tvoj najväčší nepriateľ.

Radim Vojtko

Radim dlhé roky viedol a motivoval miestny mládežnícky parlament v Žarnovici. Vďaka aktivitám, ktoré ako parlament vytvárali sa Radim dostal bližšie k pomoci mladým – stal sa poslancom mestského zastupiteľstva. Dodnes je aktívnym poslancom, ktorý háji záujmy mladých ľudí, podporuje a stále iniciuje a realizuje pre nich aktivity.

Ondrej Kurbel

Je mestský poslanec v seredskom zastupiteľstve. Počas svojho prvého volebného obdobia, resp. počas prvých 2 rokov dokázal spraviť pre mesto a jeho občanov viac ako niektorí poslanci “s tradíciou”. Ondrej stál pri zakladaní seredského oddielu skautov a naďalej ich vedie a prináša projekty, ktoré slúžia nielen skautskej komunite, ale aj širšej seredskej verejnosti. V spolupráci s inými občianskymi združeniami alebo práve so skautmi pomáha obnove verejných priestorov a participácii občanov pri ich tvorbe. V spolupráci s OZ Vodný hrad intenzívne otvára verejnú diskusiu o národnej kultúrnej pamiatke – seredskom kaštieli a ako profesionálny architekt navrhuje riešenia na jeho záchranu. V oblasti práce s mládežou a občianskeho sektora sa snaží o spoluprácu viacerých združení, zároveň ich však ako mestský poslanec a člen komisie pre školstvo podporuje. Bol jedným z hlavných “bojovníkov” za zachovanie finančnej podpory pre občianske združenia venujúce sa mládeži aj počas korona roku 2020. V rámci školskej komisie je jedným z mala členov, ktorí v rámci mestského vzdelávacieho systému chápu aj dôležitosť neformálneho vzdelávania.

Mgr. Miloslav Špoták

Miloslav sa oblasti regionálneho rozvoja a rozvoju vzdelávania venuje minimálne 13 rokov. V súčastnosti zastáva pozíciu vice-primátora mesta Nitra kde má na starosti aj spomínanú oblasť vzdelávania. Pravidelne sa zúčastňuje na dôležitých komunitných stretnutiach, ktoré sa zaoberajú stratégiou práce s mládežou a častokrát ich sám aj iniciuje. Vo svojej pozícii zúročuje prax pracovníka s mládežou ktorým bol roky a neprestáva ním byť ani teraz. Jeho zásluhou sa v meste Nitra oživila myšlienka založenia mládežnického parlamentu a stál pri vzniku NiKRaM novej rady mládeže NRSK. Je taktiež aktívnym podporovateľom mnohých iniciatív ako EDUpoint Nitra či projektov na podporu rozvoja práce s mládežou cez program Erasmus+ (KA3 – SOM2 ). Je aktívny vo vlastnom OZ Re:colo.

JUDr. Katarína Heneková

Je prvou primátorkou mesta Púchov. Je dôkazom toho, že predvolebné sľuby sa dajú plniť. Pri svojej práci na poste primátorky mesta považuje za veľmi dôležité načúvať a úzko spolupracovať s občanmi mesta a organizáciami. V rámci projektu Otvorená radnica má vyhradený svoj čas na stretnutie s občanmi. Týmito stretnutiami chce získať obraz o skutočných požiadavkách občanov, o ich starostiach a problémoch. Taktiež niekoľko rokov poskytuje bezplatné právne poradenstvo pre znevýhodnených občanov, seniorov a ľudí, ktorí si takéto poradenstvo nemôžu finančne dovoliť. Podporuje školstvo v meste Púchov a zúčastňuje sa množstva aktivít v materských, základných, stredných školách, gymnáziu, Základnej umeleckej škole, Centre voľného času i Fakulte priemyselných technológií. Aktívne sa zapája do diskusií a aktivít s mládežou. Zúčastnila sa diskusného fóra na tému Nastavme si spolu moderné mesto pre mladých, kde zástupcovia organizácií pracujúcich v meste Púchov s mládežou a samotní mládežníci analyzovali potreby mladých ľudí v Púchove a okolí. Je otvorená participácii mladých ľudí na dôležitých strategických materiáloch, ktoré sa ich týkajú. V roku 2019 sa s jej spoluúčasťou podarilo nastaviť a schváliť Koncepciu práce s mládežou pre obdobie 2019 – 2023. Je veľmi otvorená a vždy ochotná mladých ľudí vypočuť. S jej podporou vznikol Mládežnícky parlament mesta Púchov a jeho členovia dostali priestor prezentovať svoje zrealizované dobrovoľnícke aktivity na zasadnutí mestského zastupiteľstva. V tomto roku sa na základe jej podpory podarilo mladým ľuďom získať nové priestory pre svoje aktivity a projekty – klubovňu pre mladých. Sama sa dobrovoľníckych aktivít zúčastňuje a ide osobným príkladom.

Dominik Tomaštík

Dominik je energický mladý človek s chuťou niečo meniť a oživiť život v obci Klin najmä pre mládež. Je mladým poslancom obecného zastupiteľstva, kde háji záujmy mladých.
Dominik stoji za myšlienkou založiť Radu mládeže v obci a tak spojiť mladých do aktívneho celku. Keď bol oslovený ísť do toho naplno, neváhal, participoval a pozýval mladých k súčinnosti. Aktívne sa podieľa nielen na aktivitách, ktoré sám pripravuje s mladými ako napríklad – letné kino, cyklotúra okolo obce, krížová cesta ale aj na akciách ktoré robí obec dokáže pomôcť (napríklad formou zachytenia atmosféry cez objektív kamery a vytvorenia krásneho videa z akcie).
Počas korony pripravoval a cez sociálne siete zabezpečoval video-prenosy rozhovorov so zaujímavými ľuďmi v obci Klin.
Dominik má v sebe iskru pre verejný život a jeho hodnoty by mali byt povšimnuté a docenené.

Ing. Oskár Bereczk

Je dlhoročný starosta obce Dolný Bar. Svojou prácou, spôsobom komunikácie s mladými ľuďmi v obci, vytvára podmienky pre ich činnosť. Podporuje športové a kultúrne aktivity. Obec buduje a otvorí vynovený priestor pre stretávanie sa mladých ľudí. Aby mladí ľudia mali priestor pre vyjadrenie svojich potrieb, názorov obec zrealizovala projekt na diskusiu s aktérmi mládežníckej politiky a spracovala koncepciu práce pre mladých ľudí. Okrem uvedeného je ďalším priestorom pre aktivity mladých ľudí aj dobudovaná knižnica a multifunkčné športové centrum. Dôraz sa v obci kladie aj na enviromentálne témy, cyklotrasy a pod. Osobnosť starostu obce, komunikatívnosť a ochota, schopnosť počúvať a vnímať mladých ľudí vytvára z obce obec s priateľským vzťahom k mládeži.