Top ocenenie získal v kategórií Aktívny mládežník 2020

Šimon Gabčo je aktívny mládežník, ktorý absolvoval osemročné štúdium na Gymnáziu v Púchove, kde pôsobil aj ako predseda Žiackej školskej rady a Študentskej rady. Po niekoľkých rokoch nečinnosti študentskej rady, začala pod Šimonovým vedením opäť fungovať naplno. Počas svojho funkčného obdobia zabezpečil na púchovskom gymnáziu študentský ples i študentskú televíziu. Okrem toho sa venoval príprave školských podujatí pri príležitosti Dňa študentstva, Vianoc či Dňa detí. Na svojej škole inicioval aj zlepšenie separácie a ekologický spôsob života. Medzi jeho záľuby patrí aj prednes poézie a prózy a jeho úspechy, ktoré dosiahol sú: 1. miesto na celoslovenskom kole recitačnej súťaže “A slovo bolo u Boha”, 1. miesto na celoslovenskom kole súťaže v prednese poézie “Koyšove Ladce”, 1. miesto na celoslovenskom kole súťaže mladých moderátorov “Sárova Bystrica”, 2. miesto na krajskom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín, 4. miesto na celoslovenskom kole olympiády o Európskej únii a ďalšie. Počas svojho štúdia dostal aj ocenenie Študent roka. Okrem školy sa však venoval aj ochotníckemu divadlu v divadelnom súbore Makyta, kde pôsobil ako herec a navštevoval aj hodiny spevu, gitary a klavíra na Základnej umeleckej škole v Púchove. Šimon pôsobí aj ako dobrovoľník v zbierkach Biela pastelka, Modrý gombík, Belasý motýľ a Úsmev ako dar. Už niekoľko rokov sa venuje práci v Rade mládeže Trenčianskeho kraja a Rade mládeže Slovenska, vďaka ktorým organizuje pre mladých študentov štrukturované dialógy, workshopy, či besedy s úspešnými ľuďmi, politikmi a študentmi. V roku 2018 zorganizoval v meste Púchov prvé simulované komunálne voľby pre mladých ľudí. Výsledky následne využil vo svojej práci s názvom “Komunálna politika pre mladých”. Práca bola určená pre Stredoškolskú odbornú činnosť a prezentoval ju na celoslovenskej prehliadke v Košiciach. Na základe tohto úspechu bol prijatý na štúdium politológie na Masarykovu univerzitu v Brne. Šimon sa však rozhodol pre štúdium práva na Univerzite Komenského v Bratislave. Aj napriek tomu by sa chcel však venovať práci v médiách. Momentálne je redaktorom Telerána v Televízii Markíza a v Rádiu Expres. V jednej z Púchovských kaviarní si založil vlastnú talkshow, do ktorej si pozýva známych hostí. S príchodom VOVID-19 začal túto talkshow robiť online formou a rozhovory s hosťami vysiela naživo cez sociálnu sieť Instagram. Na sociálnych sieťach sa okrem toho venuje aj edukácii mladých ľudí. Nakrúca totiž videá, v ktorých mladým vysvetľuje spoločenské témy. Vo svojich videách vysvetľoval čo sú voľby, boj proti fašizmu a na svojom Instagrame pravidelne prináša mladým ľuďom krátke správy.


Ocenení boli aj:

Jakub Dubovský

Jakub je aktívny a húževnatý mladý muž, ktorý nepozná slová: “nedá sa” alebo “nejde to”. Je skautom a aktívnym dobrovoľníkom v niekoľkých organizáciách. Dokáže vnímať, kde ľudia okolo neho potrebujú podať pomocnú ruku a dokáže investovať množstvo vlastnej energie a času, aby prispel k vytvoreniu lepšieho sveta okolo seba. Angažuje sa v enviromentálnych a ľudskoprávnych témach.

Samuel Šlesar

Môj príbeh v práci s mládežou začal v 15tich rokoch, kedy som sa, pre mňa nečakane, stal predsedom ŽŠR na Gymnáziu v Dubnici nad Váhom. Vtedy nefunkčnú skupinu ľudí sa nám za posledné roky podarilo dostať medzi najaktívnejšie žiacke rady v kraji. Vďaka študentskej rade som sa dostal aj do štruktúr krajskej rady mládeže, kde som sa neskôr stal aj členom Predsedníctva RMTNK. V spolupráci s radou mládeže som mal možnosť viesť množstvo školení pre žiacke školské rady alebo napríklad aj budovať nové projekty, ako napríklad KOMPAS – lokálnu konferenciu pre mladých ľudí ukazujúcu im aké všetky cesty život ponúka. Svoju pozornosť som však nevenoval len budovaniu a zlepšovaniu žiackych školských rád. Počas bohatých 4 stredoškolských rokov sa toho v spolupráci s mnohými skvelými organizáciami podarilo naozaj veľa. Školenia, teambuildingy, konferencie s Radou mládeže TN kraja, rôzne akcie na úrovni samospráv s Krajským centrom voľného času či Informačným centrom mládeže, skvelá a obohacujúca práca s deťmi zo špeciálnej školy, vďaka poradenskému centru na gymnáziu a takto by sa dalo pokračovať veľmi dlho. V roku 2018 som viedol aj tím mladých ľudí so záujmom o podnikanie. V súťaži JA Firma sme sa ako mladá študentská firma z Trenčianskeho kraja po dlhých desiatich rokoch prebojovali do svetového finále vo Francúzsku, kde sme mohli reprezentovať našu školu, kraj a krajinu. Veľmi ma teší, že som mohol byť súčasťou tohto zaujímavého kolotoča inšpirujúcich aktivít a verím, že moje správanie a iniciatíva boli dobrým príkladom pre mnohých ďalších talentovaných mladých ľudí.

Sandra Škurlová

Sandra si so svojim priateľom uvedomili, že pomáhať ľudom v nich vyvoláva veľký pocit radosti kde môžu ľudom pomáhať nezištne a preto sa rozhodli pomáhať prostredníctvom zbierok ,,Pomôž nám pomôcť”. Pýtate sa čo im to dáva? odpoveď znie, dobrý pocit, ktorý ich zahreje pri srdci a že možno práve ich malým projektom niekomu zmenili život. Začalo to úplne náhodne na Sandrinej strednej škole, keď príspevok vecí do charity, do ktorého zberu sa škola zapájala už nejaký ten rok bol veľmi malý. Preto sa rozhodla to zmeniť. Zbierku šatstva zorganizovala pomocou sociálnej siete sama. Neskôr sa spoločne rozhodli, že ďalšiu zbierku vykonajú už na vlastnú päsť a tak to pokračovalo aj ďalej. Vo svojom portfóliu majú mnohé zbierky pre rodiny s deťmi, ktoré organizujú už niekoľko rokov.

Michal Urbanovič

Je rodák z Oravy z mesta Trstená. Je čerstvým absolventom Gymnázia Martina Hattalu v Trstenej. Dlhé roky sa zapája do chodu a do fungovania aktivít vo svojom meste,škole a okrese. Dá sa povedať, že okrem práci vo vedení Trstenského mládežníckeho parlamentu je aj motorom všetkých aktivít, ktoré toto zoskupenie organizuje. Snaží sa mladých ľudí z okresu Tvrdošín spájať pri rôznych spoločných aktivitách. Sám nemá problém obetovať letné večery, aby zabezpečil športovanie mládeže vo svojom meste na akciách s názvom T4T. Je organizátor a zakladateľ hokejbalového turnaja na pamiatku jeho zosnulého kamaráta Ivana Gongu. Stojí taktiež sa charitatívnym športovým festivalom Trsten v Trstenej. Pomáha aj pri organizovaní konferencie K.R.O.K., ktorá sa snaží o inšpiráciu mladých ľudí. Pochopil, že aktivita na sociálnych sieťach pomáha ľudí spájať a nemá problém postaviť sa pred kameru a pozvať ľudí na aktivitu či už ohľadom športu prípadne dobrovoľníctva.

Matej Riedlmayer

Matej Riedlmajer, vedúci Spoločenstva Tulipánci. Matej stavia na tom, čo sa naučil v spoločenstve už ako dieťa a svoje skúsenosti odovzdáva mladším. Ako vedúci organizuje predovšetkým záujmové krúžky (športové, spevácke, hudobnícke…) a stretká. Prostredníctvom týchto stretnutí získali deti a mladí ľudia možnosť sebarealizácie, rozvoja tvorivej činnosti a pozitívneho využitia voľného času. Okrem tejto systematickej činnosti spolurealizoval mnohé podujatia športového, spoločensko-kultúrneho, duchovného či pobytového charakteru. Bol vedúcim a organizátorom vyvrcholenia celoročnej činnosti, každoročný Tulipánsky tábor. Touto prácou sa snaží o výchovu hodnotných občanov a praktizujúcich kresťanov.

Adam Nedoroščík

Adam Nedoroščík už druhý rok zastáva funkciu predsedu Spolku medikov mesta Košice. V rámci svojej funkcie dopomohol rozvoju Spolku medikov mesta Košice v mnohých oblastiach. V tomto akademickom roku sa v Spolku medikov mesta Košice rozvinula hlavne činnosť preventívnych aktivít. Nadviazal spoluprácu s Radou mládeže Košického kraja, čo nám prinieslo množstvo možností na preventívne aktivity v rámci prvej pomoci, sexuálnej výchovy, prevencie fajčenia a podobne. Okrem činností v Spolku medikov mesta Košice je členom Akademického senátu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, Akademického senátu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika Lekárskej fakulty. Adam inicioval vytvorenie Združenia študentských organizácií UPJŠ, ktoré má za úlohu zjednotiť študentské organizácie na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika. Absolvoval množstvo školení nielen ako participant ale aj ako školiteľ. Má široký záber tém, ktoré mu nerobia problém doškoliť. Od softskills, ľudské práva, sexuálnej výchovy, leadership, marketing, účtovníctvo. Aktívne komunikuje s vedením Univerzity Pavla Jozefa Šafaríka a snaží sa zabezpečiť dôstojné podmienky pre študentov. Aktívne sa zapája aj do organizovania mimoškolských aktivít pre domácich ale a zahraničných študentov. Je členom pracovnej skupiny podieľajúcej sa na tvorbe koncepcie práce s mládežou na roky 2021 – 2027 Košického samosprávneho kraja. Krajská rada mládeže Košického kraja by bola veľmi rada ak by spolupracovala s viacerými takýmito Adamami 😉

Eva Novotná

O Eve Novotnej skautským menom “Škorica” by sa dalo písať veľa. Na skauting prišla vo veku kedy niektorý kvôli štúdiu skauting vešajú na klinec no mám pocit ako by na skautingu vyrastala. Dostal sa jej pod kožu a doslova z nej skautský duch vyžaruje nielen na nás, ale aj na okolie. Nitrianske skautské dni (NSD) sú podujatím organizovaným skautmi z 23. skautského zboru Nitrava v Nitre. Skauti z Nitry a okolia v minulosti vytvorili týmto podujatím akúsi tradíciu, ktorá siaha až do roku 1994. V tom čase sa Nitrianske skautské dni diali na území brezového hája pri rieke, kde teraz stojí rozostavaný skelet obchodného centra. Skautských dní sa v tom čase zúčastňovalo približne 150 skautov a tradícia nám z nezistených dôvodov zanikla. Znovu obnovenie Nitrianskych skautských dní sa dialo v roku 2014 pri Novom Cabaji, v roku 2015 ich však nebolo možné realizovať pre neočakávaný požiar skautskej chaty. V roku 2016 bolo toto podujatie znovu realizované a realizuje každoročne dodnes. Každý rok je hlavný organizátor Škorica. Posledný ročník skončil minulý týždeň. Na poslednú chvíľu však podujatie prebehlo online no o zábavu nebola núdza. Kým prvé dva ročníky zháňala sponzorov, robila hlavnú časť programu a netradične zapojila dobrovoľníkov. V deň začiatku podujatia sa počet organizátorov razom zdvojnásobil a dobrovoľníci len dostali pridelené úlohy. Niektorí z nich často ani nevedeli čo budú „musieť“ o päť minút robiť. Takto sa podarilo paralelne bežať aj viac aktivít a účastníci mali problém si vybrať do čoho sa zapojiť a organizátori po trojdňovom maratóne naopak nepopadali od únavy. V ďalších ročníkoch vytvorila niekoľko tímov dobrovoľníkov, ktoré pracovali na svojej časti počas celého roka, aby to nakoniec ako súkolie zapadlo. Eva všetko koordinovala. NSD nebola jej prvá ani posledná akcia, ktorú organizuje. Veľa vecí organizujeme v tíme, o veľa vecí sa delíme, veľa vecí obraciame z každej strany. Vždy však musí byť niekto kto rozhodne. Pri akciách ktoré organizuje sa nemusím báť. Škorica vždy prekvapí niečím čo nakopne okolie. „Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (skrátene DofE)“, Skautský belgičák, Vodca tábora, kuchár tábora, radca družiny, vodca oddielu……… to je len časť stôp ktoré Eva po sebe zanecháva.

Radovan Pastyrik

Nominovaný je dlhoročným aktívnym mladým dobrovoľníkom z Klubu mladých pri CVČ Sobrance (od roku 2011).
Spolupráca na medzinárodných projektoch v rámci programu Mládež v akcii a Erasmus +
– 2011 – Dobrovoľníctvo bez hraníc – naša účasť v demokracii
– 2012/2013 – What about my rights?
– 2014 – Folklór bez hraníc (autor a realizátor projektu – aktívny folklorista a v súčasnosti umelecký vedúci folklórneho súboru)
– 2017 – Between leadership and change
– 2017 – Play entrepreneurship with us
– 2020 – Europe Goes Local (aktívny člen projektového tímu)
– KomPrax (osvedčenie o získaných kompetenciách – mládežnícky vedúci, samostatne zrealizovaný projekt a spolupráca pri desiatich mládežníckych projektoch v rámci projektu KomPrax)
– Aktívna participácia pri podujatiach CVČ a Mesta Sobrance
– Spolupráca pri organizácii Konferencií mládeže a workshopov (realizovaných v spolupráci s Radou mládeže Košického kraja)

Okrem toho sa pravidelne zapája to organizovania kultúrnych podujatí v meste Sobrance v spolupráci s mestom Sobrance, kde sa snaží zapájať aj miestnu mládež. Neoddeliteľnou súčasťou Radovho života je folklór. Je umeleckým vedúcim a choreografom folklórneho súboru Viničiar, s ktorým precestoval už viac ako 15 krajín z celého sveta a reprezentoval tak Slovenskú a regionálnu kultúru v zahraničí.

Miroslava Sabová Dudášová

Mirka už počas štúdia na gymnáziu začala s aktívnym životom v dovtedy zaspatom meste Sereď. S partiou kamarátou založili občianske združenie Mladá Sereď, ktoré začalo zapĺňať verejný priestor, organizovalo veľa podujatí, festival a malo dosah na kopu dospievajúcich mladých ľudí. Po tomto úspešnom projekte a hlavne úspešnom odovzdaní žezla mladším si Mirka dala ďalší cieľ – Komunitné centrum Priestor Sereď, ktoré opäť veľmi úspešne zapájalo mladých ľudí do dobrovoľníctva, vznikol priestor pre neformálne vzdelávania, sebarealizáciu a iné. Mirka nezaostávala ani na regionálnej úrovni, bola členkou predsedníctva Rady mládeže Trnavského kraja. Popri všetkom stihla pracovať aj pre Iuventu, Leaf Oganization, Nadáciu Zastavme korupciu, momentálne pôsobí ako vedúca Marketingového oddelenia TTSK. Zaujíma sa o ekológiu, keď je jedna z iniciátoriek petície Z čiernej na zelenú, ktorá rieši problematiku skládky Luženca pri Seredi.