Obec s najpriateľskejším vzťahom k mládeži 2019

Home/Ocenení 2019/Obec s najpriateľskejším vzťahom k mládeži 2019

Na prvý pohľad malá obyčajná obec, ktorej polohu bez použitia google-mapy pozná len málokto, skrýva v sebe niekoľko významných zaujímavostí. Jednou z nich je určite prístup k práci s mládežou. Asi ťažko by sme hľadali podobnú dedinu, ktorá by v roku 2006 mala vypracovanú a obecným zastupiteľstvom schválenú Stratégiu napĺňania potrieb mladých ľudí. Obec Zábiedovo s počtom 800 obyvateľov ju v roku 2006 malo. Okrem toho už v tom čase v obci fungovala Rada Zábiedovskej mládeže.
V roku 2007 v obci vznikla tzv. Detská ekopolícia, ktorá robila dohľad nad separovaním odpadu a čistotu v obci. Prostredníctvom mladých ľudí sa tak obec v spolupráci so základnou školou snažila zvýšiť povedomie staršej generácie o význame separovania odpadu.
Okrem toho, obec získala viaceré úspechy napr. ocenenie v roku 2010 na medzinárodnej súťaži “O ľuďoch s ľuďmi” za podporu lokálnej demokracie a spoluprácu s mimovládnymi organizáciami, i ďalšie ocenenia v rámci Hlavných miest biodiverzity, program odpadového hospodárstva a pod.
Obec tiež pravidelne organizuje verejné zhromaždenia, kde svoje plány konzultuje s obyvateľmi.
V roku 2019 sa vedenie obce rozhodlo aktualizovať svoje strategické plány v oblasti práce s mládežou, postaviť ich na aktuálnych potrebách, rozvinúť činnosť Rady Zábiedovskej mládeže a posilniť komunitný život v obci. V rámci projektu Mládež a obec v 1. polroku 2019 boli zrealizované pracovné stretnutia s mladými ľuďmi i dôležitými dospelými, zrealizovaný a vyhodnotený prieskum zameraný na aktuálne potreby mladých ľudí v obci. Z týchto výstupov bol vypracovaný “Analytický dokument zameraný na prácu s mládežou a jej participáciu na veciach verejných v obci Zábiedovo”. V súčasnosti tento Analytický dokument slúži ako podklad pre prípravu Koncepcie práce s mládežou na roky 2020-2026, ktorá by mala byť sfinalizovaná začiatkom budúceho roka. Príprava týchto dokumentov prebieha participatívnym spôsobom za účasti mladých i dospelých občanov žijúcich v obci Zábiedovo.

Ocenení boli aj:

Považská Bystrica

V rámci mesta aktívne pracuje Študentský parlament, ktorý je poradným orgánom primátora mesta. Jeho úlohou je aktívne zapájať mládeže do celkového života v rámci mesta Považská Bystrica, a tiež s možnosťou podieľania sa na riešení problémov mládeže predkladaním ich  návrhov. V rámci mesta sa snažia sledovať potreby a záujmy mladých ľudí, porovnávať ich so skutočnými možnosťami ich realizácie. Mesto sa snaží presadzovať napĺňanie potrieb a záujmy pre mladých tak, aby bolo dostatok možností na využívanie voľného času v rámci mesta a mestských častí.  Mesto Považská Bystrica prijíma od mladých podnety, problémy a návrhy na ich riešenie. Taktiež sa snaží o vzbudenie záujmu o veci verejné, čo zároveň prispieva k zmysluplnému tráveniu života mladých ľudí. Mesto Považská Bystrica sa zapojilo aj do Projektu AKTIV, v ktorom vyškolilo 9 mladých ľudí v Považskej Bystrici v oblasti projektového manažmentu. Mladí ľudia si s pomocou mentorov  – koordinátorov práce s mládežou v meste Považská Bystrica,  pripravili projekty a následne ich aj realizovali. Podporuje rôznorodé mládežnícke iniciatívy (Považsko-bystrický MAJÁLES, ŠTUCHAFEST 2019, Outdoorové aktivity medzi strednými školami – športové turnaje, Deň študentstva…). Mesto má vypracovaný dokument: Správu o živote mladých ľudí na Považí a v súčasnosti je v štádiu prípravy Koncepcie rozvoja práce s mládežou.

————————————————————————————————-

Hlohovec

Mesto Hlohovec je mesto, ktoré chce ísť s dobou, aj preto sa otvorilo možnosti participácie mladých ľudí na jeho rozvoji, a zároveň sa dlhodobo snaží zapájať a aktivizovať mládež v meste. Robí to z pohľadu samosprávy inovatívnym spôsobom cez rôzne projekty/iniciatívy v rôznych oblastiach. Ako príklad uvedieme 4 konkrétne projekty.
Prvým je čerstvá iniciatíva Mladí ľudia Hlohovca, ktorá je zameraná práve na mládež a mladých ľudí od 15 do 29 rokov, pričom hlavnou úlohou je ich spojiť, vytvoriť im priestor na realizovanie svojich nápadov, na neformálne vzdelávanie a naučiť sa správne využiť svoj potenciál, a byť pritom prínosom nielen sebe, ale aj ľuďom okolo seba.
Ďalším projektom je participatívne plánovanie verejných priestorov, v rámci ktorého zapájame verejnosť (aj mládež) do plánovania a tvorby priestorov, v ktorých žijú – sídliská, parky, námestia. Vďaka tomu môžu mladí ľudia priamo ovplyvniť budúcnosť verejného priestoru rovno pod svojim oknom.
Netreba zabudnúť na participatívny rozpočet, ktorý umožňuje občanom priamo sa zapojiť do rozhodovacieho procesu o prerozdeľovaní časti financií z rozpočtu mesta. Zapojiť sa dá niekoľkými spôsobmi – navrhnutím občianskeho projektu (ktorý sami občania zrealizujú), zadania pre mesto (ktorý zrealizuje mesto) či hlasovaním za jednotlivé projekty a zadania. Verejnosť sa tak môže aktívne angažovať v plánovaní a realizácii verejných služieb či vo fungovaní samosprávy. V rámci tohto participatívneho rozpočtu sa snažíme osloviť a zapojiť aj mládež, aby prispela svojimi nápadmi k lepšiemu Hlohovcu.
Naposledy práve spustený stážový program určený pre študentov VŠ, ktorý umožňuje študentom rozšíriť oblasť svojho záujmu, spolupodieľať sa na chode úradu a získať praktické skúsenosti v rozličných oblastiach, ktoré sú súčasťou agendy mestského úradu v Hlohovci.
V najbližších týždňoch plánuje Mestské kultúrne centrum patriace pod Mesto Hlohovec spustiť projekt tzv. kultúrnych ambasádorov (zástupcovia mladých si budú môcť povedať 1 podujatie za mesiac podľa vlastných preferencii). Budúci rok zas zorganizuje Youth Film Festival Hlohovec so silným zapojením miestnych základných a stredných škôl.
Suma sumárum, Mesto sa sa všetkými dostupnými prostriedkami snaží zapojiť mladých ľudí do diania v meste.——————————————————————————————————–

Spišská Nová Ves

Obec založila a podporuje dlhodobo Klub mladých, ktorý organizuje kultúrne športové a ďalšie spoločenské podujatia, ktoré by bez podpory mesta neboli realizovateľné. Vedenie mesta tak dalo na vedomie podporu mladým ľuďom aby prevzali zodpovednosť nad spoločenským dianím v meste SNV. O čom svedčí aj záujem o vytvorenie Mládežníckeho parlamentu, na ktorom už mladí ľudia začali pracovať.

————————————————————————————————–

PrievidzaKeď povieme participácia – v Trenčianskom kraji v oblasti asi najdlhšie rozvíja svoje aktivity práve mesto Prievidza. A nesústreďuje sa len na územie svojho mesta, ale mnohé aktivity pripravuje pre oblasť celej Hornej Nitry. Rada mladých, Dni dobrovoľníctva, Konferencia žiackych školských rád Horná Nitra a mnohé iné aktivity sú výstupom spolupráce mesta a mladých ľudí.
Práve toto mesto podporilo vzdelávanie mladých lídrov, ktoré rozvíja potenciál, kompetencie a motiváciu zmeniť svoje mesto k lepšiemu účastníkov prostredníctvom malých projektov. http://www.prievidza.sk/spravodajstvo/vzdelavanie-mladych-lidrov/
V práci s mládežou sa neustále snažíme rozvíjať spoluprácu zástupcov samosprávy – mladých ľudí – tretieho sektora a súkromnej sféry. V Prievidzi sa to už podarilo. Mnohé veľké firmy už podporujú mladých a spolupracujú s nimi na rôznych projektoch.——————————————————————————————————-

Likavka

Obec Likavka dlhodobo vytvára podmienky pre plnohodnotný rozvoj práce s mládežou, finančne i morálne podporuje aktivity mladých ľudí. V porovnaní s niektorými inými obcami prácu s mládežou vníma v širších rozmeroch.
V roku 2019 bola v obci vytvorená Koncepcia práce s mládežou na roky 2019-2026 spolu s Akčným plánom. Jej vytvoreniu predchádzal 12 mesačný proces spojený so stretnutiami s mladými ľuďmi, zástupcami vedenia obce, miestnych zložiek a organizácií. Na základe týchto stretnutí bola založená aj obecná rada mládeže pod názvom “MOOM – Mladí obci, obec mladým” a medzi subjektami v obci bola podpísané “Memorandum o vytvorení platformy pre zvýšenie kvality práce s mládežou a spoluprácu mládeže s vedením obce”.
V obci pôsobí niekoľko dobrovoľníckych organizácií. Medzi ne patrí eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, Dobrovoľný hasičský zbor Likavka, Hortus de Likava, Červený kríž,  Obecný športový klub Likavka a ďalšie.
V rámci podpory práce s mládežou obec Likavka podporuje pravidelné stretnutia mladých ľudí, vzdelávacie a pobytové aktivity. Napr. organizácia eRko pôsobí v tejto obci už viac ako 20 rokov, na čom má výraznú zásluhu aj podpora obce, dobrovoľníkov i miestnych obyvateľov.