Top subjekt 2019

Home/Ocenení 2019/Top subjekt 2019

3D- DOBROVOĽNÍCTVO DOSPELÝCH DOMOVÁKOV je neformálna skupina mladých ľudí, ktorá vznikla v roku 2017 po spoločne strávených dvadsiatich dňoch na vzdelávacom pobyte – mládežníckej výmene Erasmus+, ktorú realizovalo občianske združenie S.P.A.C.E. – Spolok pre aktivitu, cestovanie, edukáciu.
S.P.A.C.E.  Spolok pre aktivitu, cestovanie, edukáciu. je občianske združenie, ktoré aktívne podporuje a zastrešuje chod neformálnej skupiny 3D. Hlavou a srdcom tejto neformálnej skupiny sú Bc.Robby Géza a Mgr. Renátka Sváková, ktorí  spolu vyrastali v detskom domove a dnes pracujú ako sociálni pracovníci. So svojimi skúsenosťami sú hlavou aj srdcom neformálnej skupiny 3D. Vďaka ich iniciatíve, nápadom a zodpovednému prístupu sú lídrami skupiny. Skúsenosti v sociálnej oblasti vedia bohato zúročiť pri tvorbe aktivít neformálneho vzdelávania.
Mladí dospelí, ktorí vyrastali v detských domovoch sa rozhodli šíriť nadobudnuté znaosti
a skúsenosti s neformálnym vzdelávaním vo svojom okolí, no najmä deťom s rovnakým osudom ako mali oni.  Pravidelne navštevujeme detské domovy v Košiciach a realizuje zábavno- vzdelávacie aktivity zamerané na podporu kreativity, sebavedomia, uplatnenia sa na trhu práce a integráciu detí z detských domovov do spoločenského života. Spoločne strávený čas je veľkým prínosom pre obe skupiny.
A. PRÍNOS PRE DETI:
Aktivity, ktoré realizujeme prinášajú mladším aj starším deťom pocit radosti a šťastia. Aj tie najbežnejšie hry ich vytrhnú zo stereotypu bežného dňa v detskom domove a prinesú nové podnety a potešenia.
– KAMARÁTSTVA MIMO DOMOVA
Vytvorenie kamarátstva s mladými dospelými a ďalšími dobrovoľníkmi projektu mimo detského domova kde vyrastajú, prispieva k podpore sebavedomia detí a ich samostatnosti, ktorá je pri dosiahnutí plnoletosti potrebná.
– NEFORMÁLNE VZDELÁVANIE
Každou aktivitou sa deti nie iba zabávajú, ale aj učia. Trh práce, schopnosť prezentovať a poznať seba a svoje názory, všeobecný prehľad a mnohé ďalšie témy sú pre nás kľúčové.

B.   PRÍNOS PRE MLADÝCH DOSPELÝCH
– ORGANIZAČNÉ ZRUČNOSTI
Mladí dospelí, ktorí sú do projektu zapojení ako dobrovoľníci, sa podieľajú na príprave a realizácii každej aktivity. Majú možnosť zistiť svoje silné stránky a s našou podporou ich rozvíjať.
– SOCIÁLNE KOMPETENCIE
Riešenie problémov, tvorivosť, kooperácia, zodpovednosť za vlastné konanie, aktívny záujem o veci verejné, komunikácia… Mladí dospelí ich rozvíjajú práve v kontakte s deťmi a spoluprácou v dobrvoľníckom tíme 3D
– ZMYSLUPLNÉ TRÁVENIE ČASU
Voľný čas je dôležitou súčasťou života každého človeka. Jeho zmysluplné naplnenie aktivitami vnímame ako významnú hodnotu v živote človeka, ktorý v sebe skrýva potenciál a chce formovať svoju osobnosť.
Hlavou a srdcom tejto neformálnej skupiny sú Robby Géza a Renátka Sváková, -ktorí spolu vyrastali v detskom domove a dnes pracujú ako sociálni pracovníci. So svojimi skúsenosťami sú hlavou aj srdcom neformálnej skupiny 3D. Vďaka ich iniciatíve, nápadom a zodpovednému prístupu sú lídrami skupiny. Skúsenosti v sociálnej oblasti vedia bohato zúročiť pri tvorbe aktivít neformálneho vzdelávania.

MLADÍ DOSPELÍ
Tím vyše dvadsiatich dobrovoľníkov stále narastá a my sa tešíme na ďalšie nové tváre.
S.P.A.C.E.  Spolok pre aktivitu, cestovanie, edukáciu. je občianske združenie, ktoré aktívne podporuje a zastrešuje chod neformálnej skupiny 3D.
ODBORNÁ PODPORA
Na aktivitách 3D sa podieľajú viacerí odborníci z oblasti vzdelávania ale aj marketingu. Ich
zanietenosť pre projekt 3D je veľkou oporou a podporou pre dobrovoľníkov a zaručuje vysokú kvalitu rôznorodých aktivít neformálneho vzdelávania.
3 piliére, ktorým sa S.P.A.C.E a 3D venujú:
NEFORMÁLNE VZDELÁVANIE
Súčasťou tímu sú certifikovaní lektori pre vzdelávanie dospelých, ako aj lektorí neformálneho vzdelávania mládeže.
HECNI SA! , ZABAV SA!, PRIDAJ SA!
Hecni sa! je názov neformálneho vzdelávania mladých dospelych a detí z detských domovov kde sa bavíme na rôzne témy, ktoré sú aktuálne.
Zabav sa !je názov neformálného stretávania sa, kde mladí medzi sebou športujú a súťažia, kde sa snažíme podporiť ich prirodzenú súťaživosť.
PRIDAJ SA! je spôsob osvety na získavanie dobrovoľníkov na stredných školách, kde sa rozprávame aj o možnostiach využitia ERAZMUS PLUS
SOCIÁLNA PRÁCA
Keďže si uvedomujeme špecifiká práce s našou cieľovou skupinou, základ tímu tvoria sociálny pracovník, terénny pracovník, animátori detských táborov a študenti sociálnej práce.
Za rovnako dôležitých považujeme tých členov tímu, ktorí sami vyrastali
v detských domovoch, a preto vedia z vlastných skúseností vyhodnotiť vhodnosť zábavných a vzdelávacích aktivít a ich dopad.

Ocenenie získali aj:

Mestský mládežnícky parlament Žarnovica

Mestský mládežnícky parlament Žarnovica je občianske združenie, ktoré v meste pôsobí už 9 rokov. Úlohou a cieľom je organizovať rôzne podujatia, športové, kultúrne a spoločenské, pre mladých ľudí, ale aj iné vekové skupiny. Taktiež vytvárajú priestor pre politickú angažovanosť a možnosť niečo v meste zmeniť prostredníctvom schôdzí s predstaviteľmi mesta.
Posledných sedem rokov bolo úspešných. Osamostatnili sa na začiatku roka 2017 (priestorovo), a to vlastnou miestnosťou v prenajatých priestoroch v budove sídla Coop Jednoty Žarnovica.
Vytvorili súťaž o vytvorenie loga mesta Žarnovica, o ktoré prejavilo záujem do 50 účastníkov a rôzne žurnalistické subjekty (ŽiarSme, Naše Novinky, Slovenský rozhlas, Rádio Regina a iné). Taktiež obnovili čiastočnú činnosť kina formou premietania cez dataprojektor, vytvorili anketu Mládežník roka pre ocenenie mladých a talentovaných ľudí.
Spustili ohromnú sériu volejbalových turnajov, na ktoré sa prihlasuje od 5 do 10 družstiev, a zároveň sa konajú v dvoch telocvičniach (ZŠ a SOŠ) súčasne !
Po úplne prvý raz v meste zorganizovali prvú letnú akciu (Poď von + Letné kino), kde mali bohatý program deti, pre všetkých boli pripravené koncerty a na záver premietanie filmu pod holým nebom! (už aj tretí ročník). Taktiež cez letné mesiace premietajú filmy aj pod holým nebom počas Letného kina.
Staronovým podujatím je Lampiónový sprievod, ktorý mali možnosť zorganizovať tentokrát úplne sami a tešil sa úspechu, pretože sa ho zúčastnilo viac ako 200 ľudí, ktorých prilákali aktivity a dve premietania filmu. Úspechom je aj Novoročný ples, ktorý zorganizovali v sobotu 19.1.2019 a podaril sa vypredať.
Taktiež je/bol parlament členom komisie na vytvorenie KONCEPCIE PRÁCE S DEŤMI A MLÁDEŽOU, členom komisie pri spracovávaní PROGRAMU HOSPODÁRSKEHO a SOCIÁLNEHO ROZVOJA a taktiež aj KOMUNITNÉHO PLÁNU SOC. SLUŽIEB, STRATÉGII ROZVOJA KULTÚRY mesta Žarnovica na roky 2019 – 2023.


Prešov v akcii

Projekt „Šváby v akcii“ vznikol v roku 2013 ako sídliskový festival športu a umenia. Je dobrovoľníckym projektom skupinky zanietených mladých ľudí, ktorí chcú rozprúdiť a podnietiť komunitný život na sídliskách v Prešove. Ide o dvojdňový festival v letných mesiacoch, kedy sídlisko žije amatérskymi športovými turnajmi, rôznymi workshopmi, vystúpeniami, tvorivými dielňami, súťažami, úsmevmi, smiechom, hudbou, tancom, priateľstvom. Podujatie je otvorené pre všetkých dobrých ľudí, malých i veľkých, Prešovčanov i cezpoľných.
Okrem svojho prínosu pre návštevníkov vytvára priestor pre organizátorov aby sa naučili najmä tímovej spolupráci, riadeniu tímu a motivácii dobrovoľníkov počas realizácie podujatia. Vedie ich k zlepšovaniu ich komunikácie s dôležitými partnermi akými sú primátorka mesta a sponzori podujatia. Ponúka im skúsenosť nadobudnuté aj improvizáciou a riešením malých sporov a nedorozumení. Komunikácia s médiami pred, počas a po podujatí je tiež veľkým prínosom pre rozvoj týchto mladých zanietených ľudí.
Od svojho prvého ročníka v roku 2013 privítal veľké množstvo účastníkov a tak ozvláštnil komunitný život mesta Prešov, ale aj jeho okolia. V roku 2019 sa rozrástol natoľko, že zmenil svoj pôvodný názov, a teda aj sídlisko Šváby na Prešov, pričom sa jeho usporiadanie otvorilo aj pre ostatné sídliská v Prešove.—————————————————————————————————-

Expression o.z.

Občianske združenie Expression spravuje v malom mestečku Spišská Belá pri Poprade skvelý klub pre mladých. Face Klub je nizkoprahove centrum / priestor na stretávanie sa mládeže, ktoré vytvára priestor pre zmysluplné a kreatívne trávenie voľného času pre deti a mládež, bez potreby vstupných poplatkov, alebo pravidelnosti návštevy. V roku 2010 získali ocenenie MOST 2010 Prínos samosprávy a v roku 2017 vďaka Feceklubu získala Spišská Belá ocenenie Komunita priateľská deťom. Faceklub je priestor v meste, ktorý je tu pre mladých a s mladými a ktorý je alternatívou toho, čo poznáme, teda nejakých klubov, barov a všetkého, kde sa podáva alkohol. Vznikol zdola, angažovanosťou mladých, aby ich talenty ďalej rozvíjal.  Face Club vznikol v mestskej budove, ktorá vyžadovala rekonštrukciu. Tú sa aj za pomoci mladých podarilo upraviť. Face Club o aktivitách zameraných na rozvoj mladých ľudí – neformálne či zážitkové vzdelávanie, výučba cudzích jazykov či zábava formou rôznych spoločenských hier.  „Máme skúsenosť, že dobrovoľníci, ktorí k nám chodia, majú predstavu o tom, čo je potrebné v meste urobiť a keď majú priestor, tak to aj vedia uskutočniť. Face Club je zaujímavý tým, že tu môžeš prísť so svojím snom, môžeš povedať, čo chceš robiť a z našej strany i zo strany mesta sú otvorené dvere a môžeš robiť čokoľvek, čo má zmysel a je realizovateľné,“ správkyňa centra

——————————————————————————————————–

TeCeMko – Trenčianske centrum mládeže o.z.

Zameriava sa na zvyšovanie povedomia mladých ľudí a za účelom rozvíjania aktivít na miestnej, regionálnej a komunitnej úrovni. Je to organizácia, ktorá sa snaží motivovať mládež k získavaniu príležitostí pre zvýšenie kvality života mladých ľudí v komunite a poznávania potrieb pre osobnostný rozvoj a  zmysel života. Organizuje rôzne malé i väčšie projekty v Trenčíne a jeho kraji, čo sa týka oblasti neformálneho vzdelávania  detí a mladých ľudí, ale aj  mladých rodín a vytvára  prostredie pre ich kvalitnú a etickú sebarealizáciu za účelom podpory mládeže k aktívnemu občianstvu. Taktiež sa aktívne podieľa  na dobrovoľníckych aktivitách a je lídrom v rámci kraja v oblasti kariérneho vzdelávania, tímovačiek pre žiakov ZŠ a SŠ, poradenstvo pre mladých nezamestnaných ľudí. K činností o.z. patrí aj realizácia rôznych workshopov k podpore kritického myslenia, ďalej k predchádzaniu sociálno-patologických javov detí a mládeže, spravovanie databázy dobrovoľníckych príležitostí v Trenčianskom kraji, sieťovanie rôznych organizácií a ďalšie.

——————————————————————————————————–

OZ Misia mladých

Občianske združenie MISIA MLADÝCH  je mládežnícka organizácia, ktorá vznikla v roku 2003. Už z jej názvu je zjavné, že jej cieľovou skupinou od začiatku boli mladí ľudia. Špeciálnu pozornosť organizácia venovala mladým, ktorí boli opustení, trávili čas v krčmách, začali brať drogy, ktorí mali pocit samoty. Tím v organizácií hľadal spôsoby, ako im pomôcť, ako ich zapojiť do zdravého života. Táto práca im ukázala, že je potrebné začať pracovať aj s rodinami, aby sa rady opustených mladých ľudí nerozširovali. Pri tejto činnosti zameranej sa rodiny sa ukázalo, že ich chudoba a bieda, ktorá ich postretla pre nepriaznivé prostredie ( choroba, smrť, strata strechy nad hlavou a pod) veľmi ovplyvňuje životy aj ich deti. A tu nastal v organizácií zlom, kedy si povedali, že ak sa budú venovať rodinám, kde sa deti naučia pracovať a vážiť si každú pomoc začne vznikať prostredie, kde budú rásť pracovité a samostatné osobnosti mladých ľudí. Opustené a týrane matky s deťmi v azylových domoch, vdovy a vdovci s malými deťmi, rodičia s ťažko postihnutými deťmi, rodiny v krajnej chudobe sú ich hlavná cieľová skupina teraz.
Výnimočnosť je to organizácie je, že finančné prostriedky na činnosť získava hlavne od darcov, za ktoré kúpy semiačka napr. tekvíc, prenájme poličko pre rodinu, naučí ich starať sa o pestovanú zeleninu či bylinky a potom ich učí ako sa to dá spracovať pre vlastnú spotrebu, alebo aj na privyrobenie si, aby si na ďalší rok mohli kúpiť sami semiačka. A do celého procesu sú vždy zapojené aj ich deti, ktoré spolu s matkou resp. otcom pracujú pri starostlivosti o pole, stromy, ktoré si zasadili, či o zvieratka,ktoré dostali.
Organizácia sa riadi heslom: “ Nedávajme ľuďom ryby, ale naučme ich ako ich chytať”, aby raz keď deti v rodine vyrastú vedeli ako dobre pracovať a neboli odkázané  na pomoc druhých ľudí.

———————————————————————————————————–

DOMKA Trnava – Združenie saleziánskej mládeže

Združenie saleziánskej mládeže je dobrovoľnícka mládežnícka organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorá deťom a mladým ponúka možnosti ako zmysluplne využiť svoj voľný čas a naplno využiť svoju energiu a potenciál.
Primárne ponúka priestor pre zmysluplné využitie voľného času a sebarealizácie pre deti a mladých bez ohľadu na ich vzdelanie, vierovyznanie, či spoločenské postavenie. Jej úlohou je aj formovanie aktívnej, zodpovednej a kvalitnej mladej generácie. Stredisko DOMKY v Trnave rozvíja svoju činnosť od 15.5.1998.
Zastrešuje fungovanie stretiek a voľnočasových aktivít v trnavskom stredisku a takisto aj fungovanie futbalového klubu SFC Kopánka.

———————————————————————————————————

Prístav nádeje, o.z.

Marcela Václavková Konrádová a o.z. Prístav nádeje vo Zvolene. Celé roky všetko dobí ako dobrovoľníčka a iných hendikepovaných zamestnáva. Pomáha všetkým ďalším organizáciám, jednotlivcom, všetkým navôkol.   Organizuje sociálne vzdelávanie, pomáha iným hendikepovaným alebo iným sociálnym združeniam rozbiehať svoje vlastné projekty – aktuálne napríklad zamerané na sociálne podnikanie, prípadne na zakladanie chránených dielní, taktiež organizuje športové a kultúrne podujatia vždy so sociálnym rozmerom (napr. 11.5.2019 Inšpiratívnu konferenciu s názvom Vášeň bez limitu – kde dáva priestor mnohým postihnutým, aby sa zviditeľnili). Robí aj mnohé projekty o ktorých iní netušia, obdarováva a organizuje zbierky pre deti s postihnutím pred vstupom do školy, kupuje im školské pomôcky a mnoho mnoho iného.V decembri 2018 si prevzala ocenenie Dobrovoľnícky projekt roka za vybudovanie prvého bezbariérového detského ihriska na Slovenku, konkrétne ho vybudovala vo Zvolene. S projektom, živé Človeče, nehnevaj sa sa už 2x zapísala do Knihy slovenských rekordov v počte ľudí hrajúcich túto spoločenskú hru. Hra je inkluzívna, hrajú ju osoby so zdravotným znevýhodnením a široká verejnosť. A už 7 rokov rozdáva materiálnu pomoc deťom so zdravotným znevýhodnením a ich rodinám vo forme potravinových balíkov, zbierky ošatenia a hračiek. V roku 2018 ho zorganizovala aj napriek tomu, že 3 mesiace bojovala v nemocnici o život.

—————————————————————————————————–

Klub slovenských turistov  Dubnica nad Váhom

Klub slovenských turistov  Dubnica nad Váhom V rámci svojej činnosti  sa zameriava na deti a mladých ľudí, ale aj ľudí vekovo starších, zabezpečuje pre nich v rámci svojich možností efektívne trávenie voľného času v prírode a poznávanie krás Slovenska. Organizuje podujatia, ktorých sa zúčastňujú ľudia zo širokého okolia ako aj z celého Slovenska, a to na aktivitách (Dubnická tridsiatka – turistický pochod pri príležitosti výročia oslobodenia mesta Dubnica nad Váhom, TOB je pretek v turisticko-orientačnom  behu;  Silvestrovský  výstup na Strážov, Výstupy na hrady a zámky Slovenska,…) Zapájajú sa do dobrovoľníckych aktivít v rámci mesta, ale aj regiónu.

——————————————————————————————————

Spolok medikov mesta Košice

Spolok medikov mesta Košice je občianske združenie študentov medicíny fungujúce pri lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Spolok medikov mesta Košice už viac ako 30 rokov pôsobí verejnoprospešne v regióne ako aj celoslovensky. Jeho činnosť je rozdelená do 7 stálych klubov a to – Klub verejného zdravia (Verejneprospešné preventívne osvetové aktivity), Klub vzdelávania v medicíne (Výučba študentov ako aj verejnosti v medicínsky témach – prvá pomoc, chirurgické šitie, ošetrovateľské techniky, …), Klub ľudských práv a mieru (Kampane podporujúce ľudské práva pre verejnosť ako aj samotných členov Spolku medikov mesta Košice), Klub reprodukčného zdravia (aktivity preventívne aj edukačné zamerané na podporu a udržanie reprodukčného zdravia študentov, žiakov, sociálne znevýhodnených ako aj celej verejnosti), Klub zahraničných aktivít (Organizácia zahraničných výmenných pobytov a aktivity zamerané na odstránenie xenofóbie), Klub spoločenských aktivít (Organizácia spoločenských aktivít pre študentov ako aj verejnosť) a Klub detskej nádeje (Aktivity zamerané na detskú časť populácie). Spolok medikov mesta Košice vznikol oficiálne v roku 1996 ako občianske združenie, no v rámci histórie fungoval v predchádzajúcom období ako organizácia s potvrdenou činnosťou. Momentálne má viac ako 350 členov. Krátke odôvodnenie: Spolok medikov mesta Košice vykonáva nezištne mnoho aktivít, ktoré sú verejneprospešné a zamerané najmä na udržanie a zlepšenie povedomia, svetonázorov ako aj verejného zdravia. Myslíme si, že Spolok medikov mesta Košice ako občianske združenie môže slúžiť ako príklad pre viacero aktívnych či pasívnych organizácií alebo občanov v rámci ich činností. Jeho členovia sú kedykoľvek aktívni dopomôcť pri organizácií rôznych podujatí, či už ako zdravotný dozor alebo odborne, či ľudskými zdrojmi. V posledných rokoch sa Spolok medikov mesta Košice snaží spájať región a činnosti občianskych združení, ktoré majú podobný záujem a snažia sa o zlepšenie situácie v kraji.