Štatút

Ocenenie  sTOPa

Článok 1.

Názov a charakteristika ocenenia

 1. Oficiálny názov ocenenia: Názov ocenenia sTOPa nesie v sebe myšlienku zanechania stopy aktivitou, angažovanosťou, príkladom dobrej praxe v životoch mladých ľudí aj celej komunity.
 2. Vyhlasovateľom a organizátorom ocenenia je Asociácia krajských rád mládeže  (ďalej len AKRAM).
 3. Poslaním ocenenia sTOPa je zviditeľniť a upozorniť verejnosť na výnimočných ľudí a subjekty, ktoré svojou prácou pomáhajú vytvárať pozitívne prostredie pre život mládeže v každom kraji Slovenska svojim aktívnym občianskym a ľudským prístupom. Cieľom ocenenia je zviditeľnenie hodnoty aktívneho občianstva a participácie.
 4. Ocenenie sTOPa sa udeľuje v rámci týchto kategórií:
  1. Aktívny mládežník
  2. Aktívny občan
  3. Top líder samosprávy
  4. Obec/ mesto s najpriateľskejším vzťahom k mládeži
  5. Top projekt
  6. Top subjekt, neformálna skupina

Článok 2.

Vymedzenie pojmov kategórií ocenenia

 Ocenenie sa udeľuje v týchto kategóriách:

 2.1. Aktívny  mládežník

Mladý človek do 30 rokov, ktorý svojimi aktivitami a záujmom o život v miestnej komunite resp. škole prináša do nej hodnoty, ktoré ju obohacujú.  Je to osoba s morálnymi zásadami, ktoré sú príkladom pre život mládeže.

Mladý človek, ktorý napr.:

 • sa zaujíma o veci verejné a aktívnu participáciu, je do nej zapojený, alebo
 • je osobnosťou regiónu/ kraja a hodnotovým príkladom pre rovesníkov, alebo
 • aktívne spolupracuje s miestnou samosprávou, alebo
 • aktívne spolupracuje s organizáciami a inštitúciami v obci/meste, alebo
 • je inšpiráciou, čím inšpiruje a motivuje mladých ľudí, alebo
 • svojim nadšením a zápalom pre dobro mladých ľudí pomáha vychovávať a formovať ďalšie generácie v záujme o aktívny život a participáciu v komunite/škole.

Môžu to byť lídri zo žiackej školskej rady, mestského mládežníckeho parlamentu, obecnej rady mládeže, mládežníckej organizácie a iného aktívneho rôznorodého mládežníckeho zoskupenia. Osoba, ktorá spája komunitu a nerozdeľuje.

2.2. Aktívny občan

Osoba, ktorá svojou angažovanosťou vo veciach verejných, participatívnych a komunitných. Je dobrým príkladom pre mladú generáciu.   Je to osoba s morálnymi zásadami, ktoré sú príkladom pre život mládeže aj širokej komunity/ škole.

Príkladný občan, ktorý napr.:

 • aktívne pôsobí v 3. sektore (miestna organizácia, združenie, klub, iné), alebo
 • aktívne pôsobí v miestnej alebo regionálnej politike a prispieva k zlepšeniu života v komunite, alebo
 • svoje podnikateľské            aktivity            realizuje          v obci alebo   v regióne           a podporuje verejnoprospešné aktivity v komunite, alebo  inšpiruje mladých ľudí v oblasti, kde:
  • podporuje vznik nových pracovných miest a dobrovoľníckych príležitostí, alebo
  • zviditeľňuje život a aktivity obce v prospech mladých ľudí, pracuje v sociálnej oblasti, atď. alebo
  • podporuje aktivity mladých ľudí a mladých rodín, atď.

Môžu to byť lídri z rôznych miestnych, regionálnych aj krajských zoskupení a organizácií,  koordinátori žiackych školských rád,  mestských mládežníckych parlamentov,  obecných rád mládeže, riaditelia škôl  a ďalší aktívni občania. Osoba, ktorá spája komunitu a nerozdeľuje.

2.3.  Top líder samosprávy

Osoba, ktorá je vo vedení obce / mesta / samosprávneho kraja (VUC). Volený zástupca samosprávy. Osoba, ktorá sa okrem iných dôležitých oblastí venuje aj komunikácii s mladými ľuďmi a ich podpore.  Je to osoba s morálnymi zásadami, ktoré sú príkladom pre život mládeže aj širokej komunity.

Top líder samosprávy, ktorý napr.:

 • dokáže so zapojením mladých ľudí pozitívne meniť život v obci / meste, alebo
 • vedie mladých ľudí k záujmu o veci verejné, alebo
 • vie mladých ľudí zapojiť do práce v komisiách samosprávy, alebo
 • vie vypočuť mladých ľudí a spolu s nimi riešiť ich problémy aj ich očakávania.

Môže to byť primátor, starosta,  zástupca primátora- starostu, podpredseda,  predseda VUC, poslanec.

2.4. Obec/ mesto s najpriateľskejším vzťahom k mládeži

Nominovať  možno mesto alebo obec z každého kraja Slovenska, ktorá sa venuje mládeži a podporuje ju nad rámec svojich povinností a môže byť príkladom pre iné obce a mestá

Obec, ktorá napr.:

 • podporuje rôznorodé mládežnícke iniciatívy, alebo
 • podporuje mladých ľudí v záujme o veci verejné a participáciu, alebo
 • motivuje mladých ľudí k ich aktivizácii, alebo
 • zapája mladých ľudí do života a aktivít miestnej komunity, alebo
 • má vypracované strategické dokumenty, ktoré budú podporovať kvalitu života mladých ľudí na území obce/ mesta.

2.5. Top projekt

Nominovať možno realizovaný projekt, na území obce, mesta, kraja.

 • ktorý prispel k zlepšeniu života skupiny obyvateľov, alebo
 • podporil participáciu mladých ľudí na živote komunity/ školy, alebo
 • môže byť príkladom dobrej praxe a zjednocovania pohľadov na život mladých ľudí.

2.6. Top subjekt, neformálna skupina

Nominovať možno podnikateľský subjekt, alebo organizáciu, alebo neformálnu skupinu, pôsobiacu na území, obce, mesta, kraja, ktorá pravidelne prispieva

 • ku zvýšeniu kvality života mladých ľudí, alebo
 • k tvorbe pozitívneho prostredia a všetko robia nad rámec ich povinnosti.

Článok  3 Navrhovatelia ocenenia

Návrh na ocenenie môže podať iba krajská rada mládeže. Nominovať môže v každej z kategórií z kraja, kde má sídlo. Z každej kategórie môže doručiť  max. 2 nominácie.  Hodnotiaca komisia zo všetkých doručených nominácií vyberie jedného  nominanta na TOP ocenenie. Spôsob výberu návrhov na ocenenie si určuje  každá krajská rada mládeže.

Organizátor si vyhradzuje právo na použitie dodaných materiálov na prezentačné a mediálne účely.

Článok 4 Hodnotenie nominácií

 1. Rozhodujúcim orgánom pre posúdenie návrhov na udelenie ocenení je 5-7  členná hodnotiaca komisia (ďalej len komisia).
 2. Členstvo v komisii je čestné a nezastupiteľné, bez finančnej odmeny.
 3. Činnosť komisie koordinuje predseda AKRAM, ktorý nie je jej členom.
 4. Komisia je zložená z osobnosti verejného života s morálnym a odborným kreditom.
 5. Podľa počtu nominácií sa členom hodnotiacej komisie proporčne rozdelí.
 6. Člen hodnotiacej komisie nemôže byť v konflikte záujmov.
 7. Členovia komisie sa zaväzujú mlčať o informáciách z nominačných hárkov a zaobchádzať s informáciami podľa aktuálneho zákona o ochrane osobných údajov.

Článok 5 Udelenie ocenenia

 1. Ocenenie sa udeľuje na slávnostnom zhromaždení v mesiaci október .
 2. Ocenenia sa udelia nominantom, ktorých vyberie komisia.
 3. Top ocenenie získa jeden z navrhovaných nominantov podľa rozhodnutia komisie.
 4. Udelenie ocenenia obsahuje
  1. osvedčenie získania ceny sTOPa v príslušnej kategórii,
  2. hmotnú pamätnú cenu,
  3. pamätnú plaketu pre „Top oceneného“
 5. Ocenenie nie je spojené s finančnou odmenou a na ocenenie nie je právny nárok.
 6. V prípade zistenia skutočnosti vedúcich k závažnému porušeniu platných právnych predpisov, princípov zodpovedného podnikania, inej činnosti či postojov, ktoré nie sú hodné nasledovania alebo porušenia tohto štatútu organizátor bezodkladne informuje komisiu. Komisia má právo v prípade zistenia takýchto skutočnosti cenu nominantovi neudeliť.
 7. Organizátor si vyhradzuje právo ocenenie kedykoľvek odobrať, ak sa preukáže, že dôvod, pre ktorý bolo ocenenie udelené bol morálne zdehonestovaný osobou oceneného.
 8. Z udelenia ocenení budú vylúčené nominácie, ktoré v predchádzajúcich ročníkoch hodnotiaca komisia vylúčila pre porušovanie morálnych zásad, ktoré sú príkladom pre život mládeže a širokej komunity a tiež nominácie, ktoré v predchádzajúcich rokoch už ocenenie získali.

Článok 6 Záverečné ustanovenie

AKRAM  si vyhradzuje právo na úpravu tohto štatútu podľa vlastného uváženia.

Tento štatút nadobúda účinnosť dňa 24.08.2020